6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
بررسي مهارت هاي اچتماعي كودكان پيش دبستاني از ديدگاه والدين و مربيان
نویسندگان
1-ناصر یاخچی بیگلو 2-نادر حاجلو 3-مریم یاخچی بیگلو
چکیده
مشكلات اجتماعي كودكان، آنان را به انواع اختلالات رفتاري سوق داده و حتي نگرش آنان را نسبت به همسالان، مدرسه و كاركرد تحصيلي تحت تاثير قرار مي دهد. شناخت و تشخيص به موقع و آموزش مهارت-هاي مناسب اجتماعي در محیط خانواده و آموزشی و تعامل میان این دو در دوره پیش از دبستان مي تواند از مشكلات بعدي اين كودكان پيشگيري نموده و آنان را به سمت رفتارهاي مثبت اجتماعي و بهزیستی روانی سوق دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی همبستگی میان مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی از دیدگاه والدین با دیدگاه مربی و همچنین مقایسه دیدگاه مربیان و والدین در مورد این مهارت ها در دو جنس می باشد. پزوهش حاضر از نوع همبستگي مي باشد كه به منظور بررسي مهارت هاي اچتماعي كودكان پيش دبستاني و برخي هم بسته هاي آن، از ديدگاه وا لدين و مربيان در شهرستان خوي انجام گرفته است. به اين صورت كه تعداد40 نفر از كودكان پيش دبستاني (19 دختر و21 پسر ) با روش نمونه گيري خوشه اي به طور تصادفي ساده از چهار پیش دبستانی انتخاب شده و با آزمون سيستم درجه بندي مهارتهاي اجتماعي( SSRSگرشام واليوت1990) در دو نوع فرم مخصوص مربي و والدين، مورد آزمون واقع شدند. براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پرسشنامه ها از روشهاي آماري همبستگي رتبه اي اسپيرمن و آزمون t براي مقايسه دو گروه استفاده شده است. نتايج تحليل ها نشان داد كه اولاً مهارتهاي اجتماعي كودكان از ديدگاه والدين و مربيان با هم رابطه مثبت معني دار داشته (34/0=r و 05/0p<) و میانگین مربوط به والدین بیشتر بود. دوماً از ديد والدين تفاوت معني داري ميان مهارتهاي اجتماعي دو جنس و جود نداشت ولي از ديد مربيان مهارتهاي اجتماعي دختران به طور معني داري بالاتر بود(05/0p<). وجود هم بستگی مثبت ولی اندک میان دیدگاه های والدین ومربیان، مي تواند نوعي هشدار به خانواده ها در مورد شيوه هاي تربيتي و برداشت هاي اغراق آميزشان در مورد مهارتهاي اجتماعي كودكان شان باشد. همچنين دختران نسبت به پسران از ديدگاه مربيان اجتما عي¬تر هستند. از این رو احتمالاً باید بر روی آموزش این مهارت ها به پسران توجه بیشتری صورت گیرد.
لغات کلیدی
پیش دبستانی. مهارت های اجتماعی. والدین. مربی
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 34

Visit All: 5557676