6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
بررسی تاثیرآموزش مدیریت خشم بر پایه رویکرد شناختی رفتاری بر میزان خشم و مشکلات رفتاری-هیجانی دختران نوجوان
نویسندگان
دکتر محسن شکوهی یکتا ، مریم ایازی ، صلاح الدین لطفی
چکیده
مقدمه: امروزه با افزایش پرخاشگری در مدارس و آسیب های هیجانی-رفتاری نوجوانان، یافتن راهکار های کاهش خشونت از اهم فعالیت های صورت گرفته در زمینه ی پیشگیری و درمان می باشد. آسیب پذیری دختران نوجوان در انواع خشونت کلامی و رفتاری، بر لزوم مداخله و حمایت مناسب از آنان تاکید می¬نماید. اهداف مطالعه: از این رو در پژوهش حاضر، با اجرای کارگاه شناختی-رفتاری مدیریت خشم، اثربخشی آن بر میزان خشم و مشکلات هیجانی-رفتاری دختران نوجوان سنجیده می شود. روش اجرا: در این پژوهش 142 دانش آموز دختر نوجوان 15-12 ساله به روش در دسترس انتخاب شدند و به شکل انتساب تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند(70 نفر گروه کنترل و 72 نفر گروه آزمایش). کارگاه آموزشی مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری در 7جلسه بر روی افراد گروه آزمایش اجرا شد. سپس با استفاده از پرسشنامه های خشم چند بعدی دانش آموزی و نظام سنجش مبتنی بر تجربه ی آخنباخ (YSR)، میزان خشم و مشکلات هیجانی-رفتاری افراد شرکت کننده قبل و بعد از کارگاه سنجیده شد. نتایج: داده های پژوهش از طریق روش تحلیل کواریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که نمره ی افراد گروه آزمایش در پس آزمون، به طور معناداری در تمام ابعاد پرسشنامه ی خشم (تجربه خشم مدرسه ،نگرش خصمانه، شاخص ابزار خشم مدرسه) کاهش چشم گیری یافته است. این در حالی است که افراد گروه آزمایش در خرده مقیاس های مشکلات هیجانی-رفتاری، تنها در خرده مقیاس رفتارهای قانون شکنی کاهش معناداری نشان دادند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که کارگاه آموزشی خشم بر پایه رویکرد شناختی-رفتاری می تواند موجب کاهش میزان خشم دختران نوجوان در مدرسه گردد. با این حال، به نظر می رسد که جهت بهبود مشکلات هیجانی-رفتاری دانش آموزان، استفاده از مداخله های درمانی بلند مدت تری مورد نیاز باشد.
لغات کلیدی
کنترل خشم، مدل شناختی-رفتاری، اختلالات هیجانی-رفتاری، نوجوانی
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 77

Visit All: 5557719