اولین همایش سراسری دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقای مستمر کیفیت

تعداد : 216
1. ارزیابی وضعیت حاکمیت بالینی در حوزه مشارکت بیمار و جامعه: بررسی مقطعی بیمارستان های منتخب تهران
2. مقایسه آمار بهره برداری از تخت های بيمارستاني در بین بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي همدان طی سالهای 1387-1385
3. اموزش ارتقاء کیفیت تجویز دارو بر میزان اگاهی پرستاران شاغل در بخش انکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد و بیمارستان شاه ولی در تابستان 1388
4. اموزش زمان ترخیص و رضايت بيماران سرطانی
5. رضایتمندي مراجعین از خدمات ارایه شده در اندوسکوپی بیمارستان شهید صدوقی یزد
6. بررسی دیدگاه کارکنان از فرهنگ ایمنی بیمار با استفاده از پرسشنامه ی (HSOPSC)؛ مطالعه ی موردی در بیمارستان امام خمینی شهرستان اصفهان،1390
7. بررسی رضایت بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده در بخش اورژانس مراکز آموزشی –درمانی بوشهر
8. ارزیابی ابعاد مدیریتی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران؛1389
9. بررسی رابطه ساختار سازمانی با خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل 1388
10. رابطه عدالت سازمانی و بهره¬وری از نظر کارکنان در بیمارستان¬های آموزشی-درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
11. مدیریت خطر و روشهای مختلف آن و رویکردهای آن در بخش بهداشت و درمان و علل نیاز به آن
12. مقایسه استانداردهای وزارت بهداشت و استانداردهای بین المللی ارزشیابی مراکز بهداشتی درمانی
13. ممیزی بالینی و چرخه ممیزی بالینی
14. مطالعه تطبيقي برنامه ريزي مديريت بلايا در كشورهاي منتخب
15. بررسی رفتار شهروندی سازمانی(OCB) در کارکنان منتخب بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 88-89
16. ضرورت و چگونگی پیاده سازی حاکمیت بالینی در مراکزبهداشتی و درمانی
17. تدوین برنامه ارزشیابی برنامه سلامت کودکان در سیستم مراقبت های اولیه بهداشتی بر اساس الگوی جامع ارزشیابی (CIPP)
18. بررسي خطاهای پزشکی در راستاي اهمیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستانها
19. بررسي ميزان آگاهي كاركنان از منشور حقوق بيمار و عوامل موثر بررعايت آن در بيمارستان بوعلي تهران
20. حاكميت باليني : يك استراتژي براي تقويت كيفي مراقبت هاي اوليه
21. barriers to clinical effectiveness: the etiquette of hospital staff
22. تحلیل ریشه ای علت راهکاری بسوی کاهش خطرات در عرصه بهداشت و درمان
23. بررسی رضایتمندی بیمار از ارائه نسخه اطلاعاتی و مشارکت در درمان
24. بررسی میزان رضایت مندی همراهان مراجعین به بیمارستان از رفتار کارکنان بخش زایمان در شهر قم در سال 1390
25. Assessing validity of costumer reported data in evaluating technical quality of maternity care
26. ميزان آگاهي پرستاران باليني از انتقال خون ایمن
27. بررسی تاثیر ارتقای فرایند ایمنی سالمندان در پیشگیری از حوادث بیمارستانی سالمندان
28. بررسي سطح رضايت مندي بيماران در بيمارستان امام خميني عجب شير در سال 1390
29. كسب مهارت هاي ارتباطي شاهراه مشاركت بيمار و جامعه در استقرار حاكميت باليني
30. عنوان مقاله: بررسی تاثیر تکنیک تجزیه و تحلیل حالات و آثار بالقوه خطا (FMEA) در افزایش رضایت‌مندی بیماران کلینیک قائدی اصفهان در سال 86
31. نحوه انجام ممیزی بالینی در مراکز بهداشتی و درمانی
32. زيج شاخص‌هاي درماني، راهکاری نوین در مدیریت اطلاعات
33. اولویت بندی شاخص های عملکردی بیمارستان های دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
34. انتخاب شاخص های عملکردی کلیدی حیطه کیفیت- اثربخشی بیمارستان های دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
35. علل ترخیص با میل شخصی در مرکز آموزشی درمانی شهدای تجریش : 1389
36. رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي
37. بررسی عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای دارویی کارکنان پرستاری : مورد مطالعه مرکز آموزشی درمانی شهدای تجریش
38. مطالعه تطبیقی مدلهای برآورد نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان کشورهای منتخب و ارایه الگوي مناسب براي ایران
39. بررسی دیدگاه کارکنان و پرستاران بیمارستان در مورد اثرات سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی بر فرآیند مراقبتی در بیمارستان بهارلو در سال 1390
40. مروری نظام مند بر شاخص های ایمنی بیمار
41. مروری نظام مند بر شاخص های بالینی
42. طراحی مدل ملی اعتباربخشی مراکز آموزش بهورزی
43. تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد حاکمیت بالینی در حیطه های مدیریت خطر و اثربخشی بالینی
44. نپذیرفتن و سرگردان کردن بیماران در اورژانس بیمارستان‌های دانشگاهی با توسل به فریب : علل و زمینه‌ها
45. تعیین میزان آگاهی مدیران از حقوق بیمار در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1389
46. بررسی خطاهای پزشکی و پرستاری شایع در بخش زنان و زایمان یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارائه راهکارهایی برای کاهش آنها در سال 1390
47. بررسی خطاهای پرستاری شایع در بخش مسمومیت یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارائه راهکارهایی برای کاهش آنها در سال 1390
48. بررسی زمان انتظار ارائه خدمات اورژانس در بیمارستان آموزشی شهید فقیهی شیراز
49. بهینه سازی تعداد کارکنان پرستاری بخش مسمومیت بیمارستان شوشتری شیراز با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی(سیمپلکس) در سال 1390
50. میزان وقوع و گزارش دهی خطاهای دارویی توسط پرستاران: مورد مطالعه بیمارستان شهدای تجریش
51. موانع، راهکارها و پتانسیل های اجرای اعتباربخشی در بیمارستان های ایران از دیدگاه مدیران ارشد دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و اردبیل: مطالعه کیفی
52. بررسی ابرازهاو چرخه ممیزی بالینی و بیان تفاوت آن با ممیزی پزشکی
53. معرفی مدل آنالیز مقدماتی خطر (PHA)، جهت ارزیابی ریسک در سیستم های ارائه دهنده ی خدمات سلامت
54. گزارش موردی طراحی و استقرار نظام اطلاعات مدیریت مراقبتهای اولیه بهداشتی در استان آذربایجان شرقی
55. مدیریت خطر: نقش مدیران خدمات پرستاری در بروز اشتباهات دارویی و عدم گزارش دهی آن از دیدگاه پرستاران
56. طراحی مدل ملی اعتباربخشی بخش درمانگاه های تخصصی بیمارستان
57. ارتقای کیفیت خدمت ارائه شده به مراجعه کنندگان به کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
58. جایگاه کیفیت در مدل ملی اعتباربخشی بیمارستان
59. بررسي نگرش كاركنان بيمارستان رازي اهواز در رابطهبا فرهنگ ايمني بيمار در سال 90
60. بررسي ايمني غير سازه اي بيمارستان فوق تخصصي چشم فارابي تهران؛ بهار 1390
61. Clinical governance and Quality: A systematic review
62. بررسی رابطه بین اعتباربخشی و ارتقای کیفیت در مطالعات انجام گرفته در دنیا
63. Accreditation: an approach for Quality Assurance of e-learning education in Medical sciences
64. مطالعه مروری و تطبیقی رویکردهای استقرار مدیریت کیفیت در سازمان های سلامت
65. مطالعه موردی رویکردهای بهبود مدیریت در نظام سلامت استان آذربایجان شرقی
66. مدیریت خطر: نقش محیط در ایجاد اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخشهای ویژه و عمومی
67. بررسی میزان ترخیص با رضایت شخصی بیماردر بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال 1390
68. پزشکی مبتنی بر شواهد ، ابزاری برای ارتقای اثربخشی بالینی یا ارزیابی آن ؟
69. بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل
70. جو سازماني براي ايجاد نظام حاكميت خدمات باليني: بررسي و مقايسه نگرش مدیران بالینی و غیر بالینی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) سال 90
71. بررسي نقش استقرار نظام پيشنهادات(مديريت مشاركتي) بركارآمدي كيفيت خدمات پزشكي اورژانس (مطالعه موردي مركز اورژانس 115 مازندران)
72. تعیین علل گزارش نکردن اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخشهای بستری
73. بررسي ميزان فراواني خطاهاي بيمارستاني، شناسايي علل وقوع و شدت آسيب ناشي از آنها در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)اصفهان
74. تعیین عوامل انگیزشی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیمار
75. اثربخشي كارگاههاي آمادگي المپياد دانشجويي در ارتقای توانمندی دانشجویان در حیطه حاکمیت بالینی در دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال 90
76. چک لیست جراحی ایمن، چالش های فراروی کارکنان اتاق عمل
77. کیفیت ارائه خدمات مراقبتی قبل و بعد زایمان سزارین در بیمارستان¬های دولتی و خصوصی تبریز
78. بررسي وضعيت درمان بيماران با عفونت های ادراری دربخشهای بستری مركز آموزشي درماني رازی تبريز( سال 1390 )
79. تعیین پیامدهای ارزشیابی عملکرد و ارتباط آن با انگیزش شغلی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخشهای جراحی
80. مطالعه ای درباره نقش سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشکی در بهبود ایمنی بیمار
81. بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از رویکرد مشارکت بیمار و جامعه
82. مشاركت بيمار در درمان سرطان
83. سیستم مدیریت خطر بالبنی در ایمنی بیمار
84. نگرش منابع انسانی در اجرای حاکمیت بالینی
85. سیستم ارزشیابی بیمارستانهای کشور; یک مرور سیستماتیک
86. عنوان مقاله:بررسی دیدگاه پرستاران از عوامل مؤثر بر خطاهای دارویی در پرستاران مرکز قلب الزهرا (س) شیراز تابستان 1390
87. عنوان مقاله:بررسی میزان و نوع خطاهای دارویی در پرستاران مرکز قلب الزهرا (س) شیراز تابستان 1390
88. بررسي و خود ارزيابي بر اساس مدل حاكميت باليني در بيمارستان تامين اجتماعي خرم آباد بهار سال 1390
89. بررسی دانش، آگاهی و دیدگاه های مدیران ارشد بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی تبریز و اردبیل در مورد اعتباربخشی
90. مروری بر مدل های تعالی و کیفیت در سیتم های بهداشتی و درمانی
91. اعتباربخشی راهکاری برای تضمین کیفیت خدمات دربیمارستان
92. تجارب پرستاران از پيامدهاي جسمي كار در بخش‌هاي روانپزشكي مرکز آموزشی درمانی رازی تبریز
93. بررسی مقایسه ای سطح ایمنی در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد در سال1391
94. Determinationnate of customer focus in educational programs at Isfahan University of Medical Sciences based on students’ viewpoints
95. علل ترخيص با رضايت شخصي در بيمارستان امام خميني (ره) عجب شير –سال 1390
96. بررسي ميزان رضايت مندي بيماران در بيمارستان امام خميني (ره) عجب شير در سال 1390
97. ارتقاء كيفيت به روشFOCUS-PDCA فرایند اجرای دستورات دارویی در بخش اطفال بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه
98. بررسی سزارین بدون اندیکاسیون در بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه به روش تحلیل ریشه ای وقایع (RCA)
99. موضوع: بررسی اثر استفاده از منابع اطلاعاتی و سیستم ااطلاعات مدیریت بر بهبود عملکرد بیمارستان و ارتقا کیفیت در بیمارستان های قزوین در سال 1390
100. موضوع:بررسی پیگیری شکایت بیماران و منشور حقوق بیماران در جهت رضایت بیماران در بیمارستان های دولتی و خصوصی تابعه استان البرز در زمستان 1390
101. سنجش رضایت بیماران از کیفیت ارائه خدمت به بیماران بستری و سرپایی در بخش های مختلف بیمارستان آموزشی درمانی ولایت در زمستان 1390
102. بررسي عملكرد دست شستن پرسنل بخشهاي ويژه مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکی تبريز
103. ارتقای ایمنی اتاقهای عمل بیمارستان فوق تخصصی شهید مدنی تبریز با استفاده از روش ممیزی بالینی در سال 90
104. بررسي سيستماتيك هزينه اثربخشي روش هاي مختلف درمان بيماري سل
105. بررسی فرهنگ ایمنی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال 1389
106. بررسی علل وقوع خطاهای پزشکی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آنها: یک مطالعه مروری
107. بررسی سیتم گزارش دهی خطا در بیمارستان شهید فقیهی شیراز - یک مطالعه کیفی
108. بررسی تاثیر آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار بر پاسخگویی به انتظارات بیماران قبل و بعد از آموزش منشور در بخش داخلی/جراحی بیمارستان نمازی شیراز – 1390
109. Study of effect of patient’s knowledge of patient’s right chart on responsiveness to their expectations before and after education, Namazi hospital,1390
110. بررسی ادراک بيماران بيمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمينه ايمنی بيمار
111. بررسی ادراک بيماران بستری در بخش های بالينی بيمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمينه مشارکت در تصميمات درمانی
112. تاثیر اعتبار بخشی بر کیفیت مراقبت ها
113. ارزیابی خطرات در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
114. ارائه شاخص های سنجش توسعه و پیشرفت حاکمیت بالینی در مراکز بهداشتی درمانی (CGDI)
115. نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) دربهبود عملکرد بیمارستان های ایران
116. بررسي ميزان اجراي مراقبتهاي پرستاري مبتني برشواهد توسط پرستاران شاغل دربيمارستانهاي دولتي اهوازدرسال 1390
117. استاندارسازي، اعتبارسنجی و ارتقای فرآیند‌های بخش رادیولوژی بیمارستان شریعتی تهران و ارائه الگوی کارآمد؛1390
118. مطالعه میزان رضایت بیماران بستری در یکی از بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1390
119. بررسی رضایت بیماران بستری از خدمات تغذیه ای ارائه شده در بیمارستان های خصوصی تبریز
120. اندازه گیری کیفیت مشتری در مادران زایمان کرده به روش طبیعی وسزارین در بیمارستان آموزشی الزهرای شهر تبریز
121. بررسي شاخص هاي ايمني بيمار در مركز آموزشي در ماني سينا - 1390
122. اهمیت شاخص¬های عملکردی در ارتقای کیفیت بیمارستانها از جمله ملاکهای حاکمیت بالینی
123. ارتقاء فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان کودکان به روش Focus PDCA
124. رضایت گیرندگان خدمات بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تبریز
125. Title: Clinical pathways and their importance in nursing curriculum
126. ممیزی باليني فرآیند پانسمان زخم عمل جراحی در بخش جراحی زنان بیمارستان سینا تبریز
127. بررسي وضعيت زخم بستر در مركز آموزشي درماني سينا - 1390
128. تاثیر آموزش در نحوه گزارش نویسی پرستاری در مرکز آموزشی درمانی سینا – 1390
129. بررسی موارد مخاطرات ایمنی گزارش شده در بخش های مختلف یکی از بیمارستان های منتخب دانشگاه شهید بهشتی
130. ارزيابي ارتباط خودباوري مديران در بخش هاي باليني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران و شاخص هاي عملكردي رضايت كاركنان و رضايت بيماران
131. تعيين علل و عوامل موثر بر عدم گزارش دهي اشتباهات دارويي كاركنان پرستاري بيمارستان شهيد مدني تبريز از ديدگاه آنها
132. راهكارهاي اجرايي استانداردهاي اعتبار بخشي در بخش هاي ويژه قلبي (CCU – ICU )
133. بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی بر کیفیت وکارایی مراقبت های درماني در بيمارستان ها
134. اهمیت بکارگیری نتایج تحقیقات توسط پرستاران در ارتقا حاکمیت بالینی
135. بررسی مقایسه ای معیارهای تاثیرگذار(مداخله گر) بر عفونت های بیمارستانی حادث شده در بخش ICU داخلی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی در سال1390
136. تعیین مشکلات تدوین PDP (برنامه توسعه فردی) در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان و ارائه راهکار
137. وجود زیرساختهای لازم جهت اجرای اعتباربخشی از دیدگاه مدیران ارشد بیمارستانهای استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل در سال 91-90
138. بررسی موانع اجرای حاکمیت بالینی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مراغه
139. راهكارهاي اجرايي استانداردهاي اعتبار بخشي در حوزه بهداشت محيط و دفع پسماند ها در بيمارستان ها
140. بررسی طرح تعامل با بیمار و همراهان بر اساس منشور حقوقی بیمار در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین
141. استقرار حاکمیت بالینی بیمارستان با تدوین برنامه عملیاتی پسماندهای پزشکی (مطالعه موردی بهداشت محيط بيمارستان فاطميه همدان در سال1390)
142. تعیین عوامل موثر بر نيازسنجي آموزشي كاركنان پرستاري مركز آموزشي درماني سينا
143. بررسی امکان اجرای استراتژی های اثربخشی بالینی NHS درایران
144. نقش و تاثیر ارگونومی در ارتقاء مدیریت بالینی
145. نقش بهداشت حرفه ای در مدیریت ریسک محیط های بیمارستانی در جهت ارتقاء حاکمیت بالینی
146. روايي پرسشنامه ارزیابی کیفیت مشتری از نگاه بیماران در خدمات سلامت
147. بررسی سرمایه اجتماعی دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت و تغذیه تبریز -1390
148. بررسی میزان تاثیر مدیریت ثبت اطلاعات پرونده های پزشکی در HIS بر درآمد بیمارستان طالقاتی تبریز در سه ماهه اول سال 1390
149. لزوم وفواید منشور حقوق بیمار در داروخانه:درحیطه حاکمیت بالینی
150. بررسی نتایج حاصل از توانمند سازی کارکنان در بخش بهداشت و درمان
151. بررسی بهبود وضع ایمنی بیمار در مراکز خدمات سلامت از طریق تغییر فرهنگ ایمنی در کارکنان
152. کارمندمداری استراتژی برتر مدیران بیمارستانی در استقرار نظام حاکمیت بالینی
153. عنوان مقاله: بررسي تاثير ارزشيابي مستمر بر ارتقاء عملکرد پرستاري در بيمارستان رازي تبريز
154. بررسی کیفیت ارتباط پزشک و بیمار از دیدگاه بیمار در کلینیک شیخ الرئیس تبریز در سال 1390
155. راهکارهای افزایش مشارکت پزشکان در پیاده سازی اصول حاکمیت بالینی
156. تعیین راهکارهای تسهیل بیان خطای پزشکی در پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ مطالعه ای کیفی
157. مدیریت تجهیزات؛ راهکاری برای اعتلای عملکرد نظام سلامت
158. اهمیت ثبت خطای پزشکی توسط مراکز درمانی
159. میزان به کارگیری مدیران از اطلاعات نظام سلامت در حوزه ی بهداشت و درمان
160. نیازسنجی آموزشی پرستاران شاغل در بیمارستان سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 91
161. بررسي و مرور مطالعات انجام شده در مورد حاكميت باليني در حيطه پرستاري
162. بررسی دلایل بروز اشتباهات دارویی در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان خاتم النبیاء میانه 1390
163. تعیین وضعیت برقراری استانداردهای کیفیت خدمت در بیمارستان ازدیدگاه پرستاران بیمارستان های زابل درسال1388
164. تعیین وضعیت مهارت پرستاران درحل وفصل شکایات بیماران از دیدگاه پرستاران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل درسال1388
165. آسیب شناسی تدوین برنامه استراتژیک معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص اجرای حاکمیت بالینی و ارائه راهکار
166. ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی بیمارستان استاد مطهری جهرم بر اساس مدل حاکمیت بالینی
167. Clinical Audit; Advantages, Challenges and Criteria Affecting its Effectiveness
168. بررسی چهارچوب انتخاب بهترین روش ارزیابی عملکرد جهت بهبود عملکرد بیمارستان ها در راستای حاکمیت بالینی
169. بررسی وضعیت وجود اطلاعات لازم برای اجرای نظام حاکمیت بالینی در بیمارستان های منتخب کرمان در سال 1390
170. بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
171. ممیزی فرایند ثبت خدمات پرستاری بخش اعصاب بیمارستان امام رضا (ع) شهر تبریز در سال1390
172. اعتلای نظام سلامت با استفاده ازسیستم اطلاعات بیمارستانی کار آمد(HIS)
173. بررسی عوامل تاثیر گذار بر خطاهای دارویی
174. بررسی وضعیت ارگونومیکی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان همدان
175. ارتباط پرستار- بیمار و ایمنی بیماران بخشهای مراقبت ویژه
176. جایگاه و نقش نظام رسیدگی به شکایات در مدیریت سلامت
177. بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران در مراکز آموزشی درمانی شهرستان کاشان در سال 1389
178. بررسي علل و عوامل موثر در بروز خطاها و قصورات پزشكي و راههای پیشگیری از بروز آنها
179. ممیزی در مدل های تعالی سازمانی
180. مدیریت خطر در نظام حاکمیت بالینی بااستقرارFMEA:اصول وچالش ها
181. مطالعه عوامل تاثیر گذار بر عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی پرستاران
182. ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی کارکنان بیمارستان بهارلو 1391
183. بررسي اهميت آموزش به بيمار از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشكده علوم پزشكي شهرستان تربت حيدريه سال 1389
184. بررسی کفایت دیالیز و عوامل موثر بر آن در مددجویان تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان نهم دی شهرستان تربت حیدریه درسال1389
185. ارزيابي مهارت هاي باليني از ديدگاه ماماهاي شاغل در شهرستان رشتخوار در سال 1389
186. میزان رعایت استانداردهای موجود در زمینه قواعد ثبت اطلاعات در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان
187. عوامل موثر در ترخیص با رضایت شخصی در حین مراحل بستر سازی و استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستان شهید رجایی شهر قزوین در سال1390
188. تاثیر CDSS در ارتقای مستمر کیفیت
189. بررسی علل و عوامل موثر بر عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی در یک بیمارستان دانشگاهی
190. بررسی میانگین مدت زمان انتظار ویزیت پزشک تریاژ با استفاده از ممیزی بالینی در مرکز آموزشی درمانی فیض شهر اصفهان در ماه های دی و بهمن سال 1390
191. تاثیر برنامه آموزشی بر مشارکت کارکنان و میزان کسورات ناشی از ثبت بخش اعصاب بیمارستان امام رضا(ع) شهر تبریز در سال1390
192. بررسی شاخص تعیین تکلیف اورژانس قلب و داخلی مرکز آموزشی درمانی فیض شهر اصفهان در ماه های دی و بهمن سال 1390
193. تاثیر ارتقای فرآیند ثبت خدمات پرستاری بر میزان ثبت و کسورات ناشی از ثبت خدمات پرستاری بخش اعصاب بیمارستان امام رضا(ع) شهر تبریز
194. تدوین ابزار ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان ها در ایران
195. بررسی میزان و تاثیر آگاهی بیماران در خصوص بیماری خود و ارائه راهکار های نوین کاربردی جهت آگاه سازی بیماران
196. نقش پزشکی مبتنی بر شواهد در بازار پیچیده سلامت
197. بهبود فرآیند پانسمان زخم های سوختگی بیماران بستری در بخش سوختگی مرکز آموزشی و درمانی فاطمی اردبیل به روش ممیزی بالینی با استفاده از FOCUS – PDCA
198. ضرورت اجرای مدیریت بحران در مراکز درمانی و بیمارستان ها
199. استانداردسازی پرسشنامه کیفیت فنی برای افراد مبتلا به دیابت نوع دو در مرکز آموزشی و درمانی سینا درشهرتبریز در تابستان 1390
200. روایی محتوایی پرسشنامه ممیزی روند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بر اساس استاندارد ایزو 10002:2004از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات
201. مدیریت ریسک خطا های پزشکی و ارتقاء سطح ایمنی بیماران
202. تحليل هزینه های تولید اطلاعات در سیستم های مراقبت سلامت ایران: سیستم مراقبت بهداشتی شهرستان البرز استان قزوین، مطالعه موردي
203. بهبود کیفیت و استاندارد های خدمت در بخش استریلیزاسیون بیمارستان امام رضا (ع) تبریز به روش ممیزی بالینی
204. بررسي ميزان رضايت مراجعين از خدمات ارائه شده در مراكز بهداشتي درماني شهري شهرستان فردوس در سال 1389
205. تاثیر اعتبا ربخشی در ارائه خدمات
206. بررسي ميزان رعايت اصول تزريقات بيماران توسط پرستاران در راستاي مديريت خطا بعنوان يكي از اصول حاكميت باليني از ديدگاه دستياران بيمارستانهاي علوم پزشكي تبريز
207. اهميت محورهای پنچ گانه منشور حقوق بیمار از دیدگاه گیرندگان خدمات سلامت
208. رعایت حقوق بیمار در مراکز سرپایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گامي برای نهادینه شدن حاکمیت بالینی
209. بررسی تاثیر آموزش از طریق پمفلت های آموزشی بر روی بیماران دارای فشار خون
210. تاثیر آموزش کمک بهیاران در کنترل عفونت در بخش ICU(1) بیمارستان شهید مدنی تبریز
211. بررسي ميزان رعايت اصول دارو درماني بيماران توسط پرستاران در راستاي مديريت خطر به عنوان يكي از اصول حاكميت باليني از ديدگاه دستياران بيمارستانهاي علوم پزشكي تبريز
212. تاثير كارگاههاي تجويز و مصرف منطقي دارو در راستاي مميزي باليني براي دانشجويان پزشكي و داروسازي علوم پزشكي تبريز
213. بررسی رابطه ی مهارت های ارتباطی پزشکان و میزان رضایت بیماران سرپایی در درمانگاه های بیمارستان الزهرا سال 1390
214. سنجش کیفیت خدمت ارائه شده به مراجعین اورژانس بیمارستان فارابی شهرستان ملکان 1390
215. نقش سلامت کارکنان درمانی در ارتقاء حاکمیت بالینی
216. روایی محتوایی پرسشنامه ممیزی روند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بر اساس استاندارد ایزو 10002:2004 از دیدگاه گیرندگان خدمت
تازه ها
مناسبت ها
آمار بازدیدکنندگان
بازدیدهای امروز : 655

تعداد کل بازدیدها : 6196691