اولین همایش ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت

تعداد : 235
1. role of nursing audit
2. بررسی چگونگی انجام مراقبت¬های پس از عمل تراکئوستومی در بیمارستان¬های شهر رشت
3. Determination Refusal in Reporting Medication Errors from the Perspective of Nurses
4. ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با محوریت مدیریت خطر و ارتقای ایمنی بیمار (مطالعه موردی)
5. ممیزی از منظر قران کریم و احادیث نبوی
6. ارزیابی عوامل موثر بر ایجاد سوختگی کوتر در عمل¬های جراحی قلب باز
7. موانع اجرای آموزش به بیمار از دیدگاه پرسنل شاغل دربیمارستان شهید مدنی – زمستان 1390
8. بررسی نظرات پرسنل پرستاری در رابطه بافرآیند آموزش به بیمار – بیمارستان شهید مدنی اسفند 1389
9. نیازسنجی آموزشی مبتنی بر ممیزی بالینی
10. ارتقاء فرایند ارزیابی حوادث به روش FOCUS-PDCA
11. مميزي باليني شستشوي دستها در شش ماهه دوم 1389 در بيمارستان آموزشي ،پژوهشي و درماني شهيد كامياب مشهد
12. کاربرد ممیزی بالینی در تدوین الگوی ملی اعتباربخشی
13. Design of National Accreditation Model and Situation of Disaster Management on it
14. ارتقای کیفیت بخش ICU سوختگی بیمارستان سینای تبریز با استفاده از ممیزی بالینی
15. تدوین الگوی اعتباربخشی مراقبت های بهداشتی و درمانی اولیه با استفاده از ممیزی بالینی
16. ممیزی فرآیند مرگ ومیر در بخش ICU جنرال بیمارستان استاد عالی نسب تبریز
17. عنوان : استفاده از خدمات MRI در بیماران تحت پوشش بیمه خدمات درمانی اصفهان در دونیمه اول سال89و 90
18. بررسی روند رسیدگی به خطای پزشکی در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان
19. ممیزی بالینی اعمال جراحی کنسل در مرکزآموزش درمانی آیت الله کاشانی
20. راهکارهای بالینی و نقش آن در کیفیت خدمات پرستاری
21. ممیزی میزان غربالگری پدیکولوز سر دانش آموزان مدارس :87-89
22. بررسی آگاهی مادران نوزادان بستری در بخش از مراقبتهای دوران نوزادی مراغه 1390
23. مقایسه انواع وعلل اشتباهات دارویی ازدیدگاه پرسنل ودانشجویان پرستاری
24. تاثیر آموزش گزارش خطاهای پزشکی بر روی میزان و نوع خطای گزارش شده توسط پرستاران در بیمارستان ميرزا كوچك خان تهران در سال 1390
25. بررسی موارد مواجهه در کارکنان مرکز روانپزشکی رازی تبریز 1390-1389
26. نقش ممیزی بالینی در ارتقای کیفیت بخش سوختگی کودکان بیمارستان سینای تبریز
27. تاثير فرم جديد مراقبت مادر باردار بر شناسايي مادران پر خطر
28. بررسی اپیدمیولوژیک خطاهای پزشکی دربیمارستان امیرالمومنین (ع)گناوه1390
29. مقایسه وضعيت ذخيره سازي ماشيني تصاوير راديولوژي در بيمارستانهاي آموزشي ، درماني تابعه دانشگاه هاي علوم پزشکي شهيد بهشتي و تهران درسال1386
30. ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاه بيمارستان اميرالمومنين (ع) با رعايت استقرار دستورالعمل هاي استانداردشده 1391
31. گزارش نویسی در پرستاری :رویکردی مهم درممیزی بالینی
32. فرآیند پرستاری و حاکمیت بالینی:چالشها و راهکارها
33. Clinical audit and research
34. تاثیر مداخلات کاهش تراز صوت بر سطح سروصدای بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الزهرا تبریز90-91
35. موانع و تسهيل كننده هاي سازماني اجراي مراقبت مبتني برشواهد از ديدگاه پرستاران شاغل دربيمارستانهاي دولتي اهواز درسال 1390
36. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری در مورد اصول گزارش نویسی پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 90-1389
37. بررسی آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مورد رعایت شاخص های ایمنی بیماران در برنامه های آموزشی بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 1390
38. بررسی رضایت مندی مادران از مراقبین زایمانی در طی دوران بستری در بیمارستانهای آموزشی و غیرآموزشی تبریز
39. بررسي ارتباط انتظارات بیماران دارای استومی از مراقبتهای پرستاری با رضایت آنها از مراقبتهای دریافت شده گامي به سوي مراقبت پاسخگو
40. ممیزی مدت زمان توقف بیمار قبل و بعد از انجام مداخله در بخش فوریت های پزشکی بیمارستان امین اصفهان در سال 1390
41. مقایسه ممیزی فرهنگ ایمنی بیمار در بین بخش های بیمارستان عسگریه شهر اصفهان از دید پرستاران
42. ممیزی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان خصوصی شهراصفهان
43. بررسی نگرش ایمنی در پرسنل کادر درمان بیمارستان 17 شهریور برازجان در خرداد 1391
44. بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
45. بررسي علل مراجعات مجدد بيماران جراحي شده به بيمارستان شهيد مدني تبريز
46. مقایسه وضعیت نیروی انسانی در بیمارستان های دولتی ، خصوصی و تامین اجتماعی شهر تبریز
47. بررسی میزان آگاهی و نحوه نگرش مدیران بیمارستان های آموزشی ‒ درمانی شهر تبریز در زمینه تدوین و کاربرد برنامه استراتژیک در سال ۱۳۹۰
48. بررسی وضعیت تجهیزات پزشکی بیمارستان های آموزشی شهرستان تبریزو انطباق آن با استانداردها
49. مقايسه ارزشيابي برنامه سلامت مادران با الگوی جامع ارزشیابی (CIPPI)
50. تحليل ابزار و فرايند فعلي ارزشيابي اورژانس بیمارستان هاي كشور
51. ممیزی فرایند ثبت خدمات پرستاری بخش اعصاب بیمارستان امام رضا (ع) شهر تبریز در سال1390
52. بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای دولتی شهر تبریز در خصوص ارائه خدمات تغذیه و ارائه راهکار
53. بررسی انگیزه های پرستاران از شرکت در کلاسهای اموزشی ضمن خدمت
54. بررسی زمان انتظار بیماران جهت دریافت خدمات پزشکی ، پرستاری و پاراکلینیکی در بخش اوراژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد با استفاده از فرم تریاژ،دی ماه 1390
55. راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری در کودکان سرطانی بستری در بخش انکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد
56. بررسي علل كسورات دارويي از ديد گاه كميته اقتصاد ودرمان بيمارستان اميرالمومنين (ع) گناوه در سال 1391
57. مميزي نحوه انجام مشاوره هاي تخصصي در بخش هاي باليني
58. تاثیر استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستانهای شهر مشهد سال 1390
59. ممیزی بالینی و سلامت مادران
60. تحول ارتقاء كيفيت با توانمند سازي منابع انساني
61. ارتقای فرآیند آموزش پرستاران طرحی جدیدالورود به روش FOCUS-PDCA
62. مقایسه میزان آگاهی مادران از مراقبت های دوره نوزادی در مادران تحت پوشش مراکز بهداشتی - درمانی شهری و خانه¬های بهداشت روستایی شهرستان مراغه ، 1390
63. بررسي محور مديريتي دربيمارستانهاي منتخب مشهد قبل و بعد از استقرار حاکميت باليني سال 1390
64. بررسي محور مديريت کارکنان دربيمارستانهاي منتخب مشهد قبل و بعد از استقرار حاکميت باليني سال 1390
65. ممیزی فرایند سونداژمثانه دربیمارستان تخصصی زنان ام البنین(س) 1390
66. بررسي محور مديريت خطر و ايمني بيمار دربيمارستانهاي منتخب مشهد قبل وبعد از استقرار حاکميت باليني 1390
67. ارتقای خدمات اورژانس بيمارستانی به روش مميزی بالينی
68. موانع و تسهیل کننده های موجود در ممیزی بالینی اثر بخش
69. مدل بازرسی فنی هواپیما در ممیزی جراحی
70. ارزیابی اسیب شناسی ارتباطات انسانی دربیمارستان نهم دی شهرستان تربت حیدریه ازدیدگاه گروه پرستاری – پزشکی
71. Ozone Therapy: The Revolution in Dentistry
72. بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات بخش اورژانس، بستری و سرپایی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1390
73. فراوانی و علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری در بیمارستان استاد عالی نسب تبریز
74. ارائه مدل اعتبار سنجی جهت ممیزی استاندارد های اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران
75. بررسی تاثیر اصلاح فرایندهای ترخیص در مدت زمان انتظار بیماران بستری و بهبود مدیریت مدارک پزشکی بیمارستان طالقانی تبریز در سال 1390
76. بررسی تاثیر آموزش بر وضعیت آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر تبریز در مورد فقرآهن و مصرف مکمل آهن در سال 1390
77. بررسی تاثیر آموزش همتایان بر وضعیت آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر تبریز در مورد فقرآهن و مصرف مکمل آهن در سال 1390
78. بررسی وضعیت برنامه ارزشیابی برنامه سلامت کودکان در سیستم مراقبت های اولیه بهداشتی و پیسنهاد الگو مطابق با الگوی جامع ارزشیابی (CIPP)
79. ارزیابی وضعیت ارگونومیکی کتابخانه های عمومی و نقش ان در استرس شغلی
80. * Project Name: To investigate the role of nurses training injections Draymn
81. اهميت پرستاري مبتني برشواهد در ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي - درماني
82. موانع بكارگيري نتايج تحقيقات توسط پرستاران در بالين
83. ارتقای کیفیت فرایند پذیرش بیماران اورژانسی در بیمارستان الزهراء تبریز به روش FOCUS-PDCA
84. ممیزی بالینی فرایند گزارش نویسی پرستاری در بخش جراحی مردان بیمارستان استاد عالی نسب
85. ((بررسي عدم چك كردن دستورات پزشك توسط پرستاران در بيمارستان امام اردبيل به روش تحليل ريشه اي وقايع (RCA) ))
86. روشهاي اموزش ايمني بيمار براي دانشجويان گروه پزشكي
87. زمان سنجی فرایندهای انجام شده در مورد بیمار در اورژانس مرکز آموزشی درمانی سینای تبریز
88. ممیزی بالینی و بهره وری در بیمارستان
89. ممیزی ارائه خدمات اطلاعات درمانی در مراکز آموزشی – درمانی شهر تبریز
90. نقش "رهبری تغییر" در پیاده سازی محور ممیزی بالینی و بهبود مستمر کیفیت در سازمان های سلامت گستر
91. بررسي عوامل مؤثر بر ترخيص با ميل شخصي از بيمارستان كودكان دكتر شيخ مشهد-89-1388
92. ملاحظات استراتژيك در طرح درمان: تصميم گيري در مورد درمان ، كشيدن و يا جايگزيني دندان مشكوك
93. ممیزی اثربخشی بالینی درمان شایع ترین بیماری های اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) تهران - 1390
94. بررسی انواع و اجزا و معیارها و روشهای اجرایی ممیزی بالینی
95. اثربخشی بالینی و پزشکی مبتنی بر شواهد
96. ممیزی بالینی و چرخه ممیزی بالینی
97. بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی عمومی شهر تهران و اولویت بندی برای اقدام در جهت ارتقاء آن
98. شناسایی نقاط ضعف و قوت کیفیت خدمات از دیدگاه بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی عمومی شهر تهران
99. بررسی عوامل تسهیل کننده وموانع اجرای ممیزی بالینی موثر
100. Clinical Audit and PeerReview in The General Dental Services
101. Barriers to clinical audit
102. بررسی ایمنی در کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1391
103. اعتباربخشي دريچه اي بسوي بهبود كيفيت خدمات بهداشتي- درماني
104. پايش شاخص هاي ارائه شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كشور در بخش اورژانس( مركز آموزشي، درماني و تحقيقاتي شهيد مدني تبريز ) و ارائه راهكارهايي در جهت ارتقا ء آن
105. ممیزی بالینی ، ابزار ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی در کشورهای در حال توسعه
106. مقایسه تطبیقی مدیریت اطلاعات بهداشتی مراقبت سرپائی بیمارستانی درکشورهای منتخب با ایران
107. ارتقاء کیفیت فرایند آماده سازی بیمار اورژانسی برای انتقال به اتاق عمل در بخش جراحی مردان به روش FOCUS-PDCA
108. نیاز سنجی آموزش مدیریت پسماند های بیمارستانی در کارکنان پرستاری شاغل در بخش های جراحی بیمارستان سینا 1391
109. متدولوژی های ممیزی خطاهای پزشکی
110. تاثیر ماساژ پوست بر شاخصهای فیزیولوژیک نوزاد نارس
111. بررسی دلایل ترخیص با رضایت شخصی بیماران در بیمارستان کودکان قدس تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1390-91
112. تاَثیر آموزش بر میزان مراجعه زنان واجد شرایط جهت انجام پاپ اسمیر در مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان سراب-مهربان
113. Nursing audit; Important approach in the health system
114. بررسي پايش اصول حرفه اي پزشكي و پرستاري در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز از طريق دوربين هاي نظارتي مركز پايش مراقبتهاي درماني
115. مميزي ملزومات ترالي اورژانس در مركز آمزشي درماني سينا تبريز
116. بهبود کیفیت خدمات در انبار دارویی
117. بررسي ثبت وقایع اتاق عمل در پرونده بیمار
118. ممیزی بررسی اجرا و نحوه شستن دست بر اساس استاندارد who در بیمارستان 17 شهریور برازجان
119. ممیزی رضایت شخصی بیماران بالای شش ساعت بیمارستان 17 شهریور برازجان در طی شش ماه
120. رعایت استاندارد تزریقات از طریق آنژیوکت در بخش جراحی زنان بیمارستان شهید مدنی تبریز در سال 1391
121. مرور سیستماتیک معیارها و شاخص های ممیزی بالینی
122. مميزي باليني در طب اورژانس
123. مميزي كيفيت داده ها ي باليني
124. نقش مميزي پزشكي در ارزيابي مراقبت سلامت
125. ممیزی بالینی جهت کاهش اینداکشن در بیمارستان ولی عصر شهربابک در سال 1390
126. ممیزی بالینی ترخيص با رضايت شخصي در بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) شهربابك سال 1390
127. بررسی ارتباط زمان انتظار دریافت خدمات با کیفیت خدمات ارایه شده در بیمارستان
128. آموزش عملکرد مبتنی بر شواهد به کتابداران: دیدگاه کتابداران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
129. بررسی میزان آگاهی اعضای هیئت علمی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از آموزش مبتنی بر شواهد
130. ممیزی و ارتقای روش بازرسی و ارزیابی مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی: يك مطالعه مداخله اي با گروه شاهددار
131. تدوين شاخص های ارزیابی عملکردی حاکمیت بالینی در حیطه های مدیریت خطر و اثربخشی بالینی با استفاده از نظرات پرسنل بیمارستانهای استان آذربایجان شرقی
132. ارتقای فرآیند پذیرش همراه بیمار در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز به روش FOCUS-PDCA
133. تعامل بيمارستان زنان و قلب در بهبود مراقبتهاي زنان باردار با بيماري قلبي بستري در بخش قلب بيمارستان شهيد مدني تبريز
134. اعتباربخشی و سنجش استانداردهای ایمنی بیمارستان اموزشی درمانی هاجر شهرکرد در سال 1390 .
135. بررسی میزان رعایت موارد اشاره شده مطابق چک لیست جراحی ایمن در اتاق عمل سوختگی مرکز آموزشی درمانی سینای تبریز
136. بررسی فرایند انجام آزمایشات اورژانس در بیمارستان شهید مدنی تبریز به روش FOCUS - PDCA
137. ممیزی بالینی حفاظت کارکنان بخش رادیولوژی در برابر اشعه، بیمارستان شهید مدنی تبریز - 1391
138. ممیزی محورهای حاکمیت بالینی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران: یک مطالعه قبل و بعد
139. بهبود استانداردهای پانسمان در بخش ICU سوختگی بیمارستان آموزشی درمانی سینای تبریز در سال 1389: ممیزی بالینی
140. ممیزی و بهبود میزان رعایت استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی ملی واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان سینا تهران -1391
141. مميزي باليني ميزان صحت ESI Triage و Over triage و Under triage
142. مميزي مدت زمان تریاژ در هر سطح ESI ترياژ
143. ممیزی بالینی فرایند انجام CPR در بخش اورژانس بیمارستان شهید محلاتی تبریز در سال 1390
144. ممیزی بالینی کارایی بخش دندانپزشکی بیمارستان شهید محلاتی تبریز سال 1390
145. Clinical audit tools in physiotherapy
146. عنوان: ممیزی بالینی̜ اثربخشی بالینی و پزشکی مبتنی برشواهد
147. بررسي وضعيت كاردكس نويسي در بخش ICU ريه بيمارستان شهيد مدني
148. بررسي نقش؛ موانع و فاكتورهاي تسهيل كننده مميزي باليني در حاكميت باليني سيستم هاي درماني
149. معتبرسازی ابزار سنجش فرهنگ ایمنی به صورت Short-form به روش تحلیل عاملی: 1390
150. ممیزی خطا درثبت مستندات پرونده پزشکی بیمار در بیمارستان امام موسی کاظم(ع) اصفهان 1390
151. مشارکت بیمار در ممیزی انتقال خون
152. ممیزی میزان عمل های جراحی کنسل شده و بررسی روند آن در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران-1390
153. کاربرد ممیزی بالینی در پرونده الکترونیک سلامت
154. بررسی اهمیت ممیزی بالینی در تحقق فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان ها
155. بهبود کیفیت و استانداردهای فرآیند دادن دارو به بیماران بستری در بخش خون و آنکولوژی بیمارستان بوعلی اردبیل به روش ممیزی بالینی
156. عوامل فردي- اجتماعي موثر بر تصميم گيري باليني پرستاران
157. بررسی مشارکت پرستار و پزشک در تصمیم گیری بالینی
158. نحوه مشارکت پرستاران در فرآیند تصمیم گیری بالینی
159. How to improve teamwork in emergency trauma departments?
160. بهبود کیفیت و استانداردهای خدمت در ریکاوری بیمارستان سینای تبریز به روش ممیزی بالینی
161. عنوان : مميزي برنامه توسعه فردي كاركنان مركز آموزشي ، درماني و تحقيقاتي شهيد مدني تبريز و ارائه راهكارهايي در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي در سال 1390
162. بررسي وضعيت زخم بستر در بخش ICU ريه بيمارستان شهيد مدني تبریز
163. تعيين عوامل موثر در بروز خطا در انجام جراحي صحیح در محل صحیح در بیماران کاندید جراحی در مركز آموزشي و درماني امام خميني(ره) اردبيل به روش تحليل ريشه اي وقايع (RCA)
164. ممیزی فرآیند مدیریت پسماند های بیمارستانهای دولتی و خصوصی در شهر تبریز در سال 1391
165. ارزیابی وضعیت موجود واحد بهبود کیفیت بیمارستان¬های دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارائه راهکار با استفاده از چرخه¬ی ممیزی بالینی: 1391
166. مميزي باليني دسترسي عروقي محيطي
167. ممیزی برنامه آموزش بیماران نیازمند آنژیو گرافی بیمارستان شهید مدنی تبریز- در سال 1391
168. الگوی ایرانی اسلامی حلقه¬های کیفیت در مراکز درمانی جهت بهبود و ارتقاء بهروری در نظام سلامت
169. ممیزی اعتبار تریاژهای انجام شده در بیمارستان شهید مدنی تبریز در سه ماهه نخست سال 1391
170. Efficient users of satisfaction from the hospital information system (HIS) to improve the quality indicator
171. وضعیت رعایت استانداردهای ارتباط پرستار و بیمار در بخش های مراقبتی در یک بیمارستان دانشگاهی
172. تاثیر آموزش بر ارتقاء استانداردهای ارائه خدمت در بخش های مراقبتی یک بیمارستان دانشگاهی
173. بررسی رابطه ممیزی بالینی و ارتقا کیفیت
174. ممیزی بالینی استانداردهای ارائه خدمت در بخش های مراقبتی یک بیمارستان دانشگاهی در شهر تهران
175. ممیزی میزان رضایتمندی پرستاران از شرایط و امکانات محیط کار در یکی از مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1390
176. ممیزی زخم فشاری در بیماران بستری دریکی از مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیمه اول سال 1390
177. ممیزی فرایند رضایت شخصی در بیماران بستری در یکی از مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1390
178. بررسی عوامل تنش زا برای بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان فیض شهر اصفهان در آذر ماه 1390
179. بررسی و مقایسه میزان نتایج احیاهای قلبی ریوی انجام شده در بیمارستان فیض اصفهان در ماه های آبان سال های 89 و90 و تعیین عوامل مؤثر بر آن
180. عنوان : بررسی تاثیر آموزش سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی سینا در سال 1391
181. ارتقا کیفیت خدمت رسانی به بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان فیض شهر اصفهان در آذر ماه 139:یک مطالعه اقدام پژوهی
182. بررسی وتحلیل نمودار spc مدت زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان فیض شهراصفهان در آذر ماه 1390
183. ارزیابی ممیزی بالینی - مروری سیستماتیک
184. ممیزی وضعیت تفکیک زباله ها ی بیمارستانی در بخش اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز
185. ممیزی بالینی و کنترل صدا در اصناف
186. تدوین مدل ارزیابی استفاده از اطلاعات بیمارستانی
187. نقش CPOE در ممیزی بالینی
188. مدیریت پسماندهای جامد بیمارستانی با به کار گیری مدل‌های نوین ریاضی با نگرش شبکه‌های عصبی
189. بررسی نظام مند ویژگی های فلسفه های مدیریت کیفیت
190. بررسی فرآیند واگذاری اطلاعات پرونده های پزشکی در بیمارستان های شهر اصفهان
191. مشارکت بیمار در ممیزی انتقال خون
192. میزان رعایت استانداردهای موجود در زمینه قواعد ثبت اطلاعات در اوراق شرح حال، گزارش عمل جراحی و دستورات پزشک در بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان
193. تأثیر آموزش تریاژ بر توانمندسازی و آگاهی پرستاران بیمارستان‌دکتر ساجدی هادیشهر _ 1391
194. بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به بيماران مبتلا به هيپرتانسيون در اورژانس بیمارستان 29 بهمن بروش ممیزی بالینی
195. استاندارسازي، اعتبارسنجی و ارتقای فرآیند‌های بخش آزمایشگاه بیمارستان شریعتی تهران و ارائه الگوی کارآمد؛1391
196. بررسی شکایات ثبت شده در بیمارستان ام البنین (س) دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل موثربرآن 1378-1390
197. بررسی طول مدت اقامت بیماران بخش سوختگی مردان بیمارستان سینای تبریز به روش ممیزی بالینی
198. بررسی گزارش نویسی پرستاری با اصول استاندارد در بخش سوانح مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)
199. بررسی میزان رعایت بهداشت دست در کارکنان درمانی بیمارستان شهید مدنی تبریز
200. بررسی وضعیت نوزاد قبل از انتقال وتحویل وی درشرایط مطلوب به بخش NICU بیمارستان خاتم الانبیاء گنبد در سال 1390
201. بررسی تاثیر آموزش در کاهش سقوط از تخت کودکان در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز
202. considering the newborn’s condition before his/her transference and delivery to NICU of Khatamol-Anbia hospital of Gonbad in good condition in 1390 )
203. : بررسی اثر بخشی آموزشی کلیه کارکنان در دوره های آموزشی CPR بیمارستان خاتم الانبیاء در سال 1390
204. عنوان: بررسی مطابقت شناسایی صحیح بیماران با استانداردهای موجود در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) مشهد
205. ممیزی بالینی تزریق خون و فرآورده های خون بیمارستان شهید رجایی کرج در شش ماهه دوم 1390
206. ممیزی بالینی تزریق استرپتوکیناز در بخش های CCU بیمارستان شهید رجایی کرج طبق استاندارد های اعتبار بخشی در شش ماهه دوم 1390
207. بررسی رابطه سن، سواد و محل زندگی بیماران با تمایل آنها به مشارکت با پزشک در تصمیم گیری بالینی
208. مميزي باليني راهكاري براي ارتقاي كيفيت تجهيزات بيمارستاني
209. بررسي ميزان فراواني ترك با مسئوليت شخصي و شناسايي علل شايع آن در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)اصفهان1391-1390
210. عملکرد مبتنی بر شواهد در کاردرمانی:طراحی و رواسازی پرسشنامه "MOHA"
211. عـنـوان : بررسی میزان رعایت استاندارد ارزیابی و مراقبت از بیمار ( Access of patient: AOP) در بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی کرج در سه ماه اول 1391
212. بررسی رعایت اصول استاندارد تجویز آنتی بیوتیک های پروفیلاکتیک قبل از اعمال جراحی در بیماران بستری بخش جراحی مردان بیمارستان خاتم الانبیاء گنبد
213. بررسی دلایل بروز اشتباهات دارویی در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان خاتم النبیاء میانه 1390
214. بررسی مستندات IV.Therapy در گزارشات پرستاری و مقایسه آن با استانداردهای گزارش نویسی در پرستاری
215. بررسی سنجش آگاهی مسئولین مرکزآموزشی درمانی سینا ازضوابط و استانداردهای ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی کشوربهار 1391
216. استفاده از الگوی FOCUS PDCA در بهبود فرایندهای مراقبت کودکان زیر پنجسال
217. ممیزی اجرای استاندارهای ایمنی بیمار در مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز 1391
218. استانداردسازی رختشویخانه مرکز آموزشی و درمانی سینا – تبریز
219. بررسی مروری مراقبتهای مشتری محور در نظام سلامت
220. ترخیص با رضایت شخصی: یک ممیزی بالینی
221. بررسي ميزان رعايت استانداردهاي تهيه باندهاي شناسايي مادر ونوزاددر مراكز آموزشي درماني تبريز
222. بررسي ميزان رعايت استانداردهاي خدمات پرستاري دربخش سوختگي در مراكز آموزشي درماني تبريز
223. بررسي ميزان رعايت استانداردهاي شناسايي صحيح بيماران در فرايند انتقال خون در مراكز آموزشي درماني تبريز
224. بررسي ميزان رعايت استانداردهاي تجويز دارو توسط كادر پزشكي وپرستاري در مراكز آموزشي درماني تبريز
225. بررسي ميزان رعايت استانداردهاي شناسايي، اطلاعات نمونه ها ي بيماران در آزمايشگاه در مراكز آموزشي درماني تبريز سال 1391
226. بررسی کاربرد روش تحلیل خوشه ای داده کاوی در ممیزی بالینی Investigation of Efficacy of Cluster Analysis Methods in Clinical Audit
227. ممیزی مراقبت های دوران بارداری بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراکز بهداشتی شهر تبریز
228. كاربرد مميزي باليني دراستقرارسيستم هاي نوين كيفيت درخدمات بهداشتي و درماني
229. مميزي باليني تجويز آنتي بيوتيك پروفيلاكسي قبل از اعمال جراحي در مركز آموزشي و درماني طالقاني تبريز
230. Clinical Audit in Pain Relief in Infants after Surgery: Developing a protocol to identify pain symptoms and medication treatments Taleghani hospital
231. Understanding Organizational Environment for Implementation of Clinical Audit: Systematic Review
232. تأثير مداخله ي چند عاملي بر متوسط اقامت بيماران كانديد عمل جراحي قلب اورژانس در بيمارستان شهيد مدني تبريز
233. تاثير مداخله ي چند عاملي بر ميزان كسورات بيمه اي بخش آنژيوگرافي بيمارستان شهيد مدني تبريز
234. مقایسه سیستم اکسیژن رسانی از طریق کپسول و سیستم اکسیژن رسانی از طریق اکسیژن ( مایع ) در بیمارستان سینای تبریز بروش ممیزی بالینی
235. ارتقای سطح رعایت حقوق بیمار از طریق آموزش بیماران، همراهان و ارائه دهندگان خدمات سلامت
تازه ها
مناسبت ها
آمار بازدیدکنندگان
بازدیدهای امروز : 653

تعداد کل بازدیدها : 6196689