International Congress of Trauma and Emergency Critical Care
همایش بین المللی تروما و مراقبت‌های بحرانی اورژانس

Count: 130
1. مراقبت‌های تروما و غير تروما در بحران اورژانس ها
2. بررسی تأثير شروع زودرس گلوكز انسولين با دوز بالا (HIE) در پيش آگهی بيماران دچار مسموميت با قرص برنج
3. سالمندی و حوادث
4. بررسی الگوی تروماهای ناشی از حوادث رانندگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1395
5. Comparison of two different tracheal tube securing techniques: fixing bandage versus adhesive tape
6. Assessment of prognosis in head trauma patients by Madras Head Injury Prognostic Scale (MHIPS)
7. Hypertonic saline in the treatment of hemorrhagic shock; a review article
8. Assessment of maxillofacial trauma in emergency department
9. Comparison of intranasal ketamine versus intravenous morphine in reducing pain in patients with renal colic, a prospective, randomized, double-blind and placebo-controlled study
10. بررسی وضعیت محل عبور عابرین پیاده در منطقه شهری لارستان
11. بررسی تاثیر اصلاح بلوارها و دور برگردان ها در میزان تصادفات مناطق شهری شهر لار در طی دوره 5 ساله
12. Comparing two methods of electronic and teacher-based education on nursing students’ level of knowledge in taking care of trauma patients: Clinical trial study
13. Nursing students' knowledge in the care of trauma patients: A clinical trial study
14. Evaluation of Morbid obese patients who have undergone bariatric surgery with STOP-BANG Questionnaire Referred for Suspected Obstructive Sleep Apnea
15. Assessment of COPD patients who were underwent bariatric surgery with EQ-5D VAS questionnaire
16. Appraisal of exacerbation incidence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease with procalcitonin after laparoscopic sleeve gastrectomy in morbid obese patients
17. Comparison of Obstructive Sleep Apnea in obese and superobese patients With log-transformed LAP index in Hepatic Steatosis
18. The Effects of Laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity on quality of life index in obstructive sleep apnea syndrome
19. Relationship between OSAS patients who were undergone bariatric surgery versus none operated with Beck Depression Inventory Points
20. Elderly population awareness of Emergency Medical Services (EMS) and it’s affecting demographic factors
21. The Different perspectives and preventing methods of venous thromboembolism in morbid obese copd patients
22. بررسی نقش پرستاران در مراقبت از بیماران ترومایی در اورژانس(یک مقاله مروری)
23. بررسی وضعیت آسیب های ناشی از مراسم چهارشنبه آخر سال استان کرمانشاه از سال 1390 تا 1394
24. Advanced trauma life support: a qualitative systematic review
25. Postoperative Complications in Bariatric Patients With Undefined Obesity Hypoventilation Syndrome Undergoing Bariatric Surgery
26. Emergency management of chronic wounds: the crossroads of biomaterials and medicine
27. بررسی تاثیر آموزش تریاژ شاخص شدت اورژانس (Emergency severity index ) به روش سخنرانی و ایفای نقش بر میزان رضایتمندی و اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری
28. Pulmonary Complications In Traumatic Patients
29. هیپوفسفاتمی، یک یافته آزمایشگاهی مهم در کودکان بد حال بستری در بخش مراقبت های ویژه
30. Injury characteristics and fatality rate of trauma victims in Southern part of Iran: A five-year study
31. Epidemiological survey on injuries from motor accident in Shahid Rajaee Hospital in Shiraz: 2011-2014
32. بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی و صدمه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز، ایران
33. Analysis of risk factors with hospital mortality in pedestrian injured patients in Shiraz
34. A comparative study of effective factors on mortality and survival rates of severely injured trauma patients admitted to Shahid Rajaee Hospital in 2015
35. بررسی نحوه مدیریت درد در بیماران ترومایی در مرکز آموزشی درمانی شهدا تبریز در سال1394
36. بررسي اپیدمیولوژی تروما در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال بيمارستان شهید باهنر کرج
37. ارزیابی تستهای عملکرد تیروئید و سطح سرمی پرولاکتین در زنان با اقدام به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس
38. بررسي میزان خطر بروز آمبولي ريه براساس "شاخص شدت آمبولی ریه" و عوامل خطر مرتبط در بيماران بستري در بخش مراقبت های ويژه در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال1392
39. دانسیته‌ی کالری و محتوای مواد مغذی فورمولاهای تغذیه‌ی روده‌ای دست‌ساز و آماده در دو بیمارستان تبریز
40. Psychological Effects on Patient's Relatives regarding their Presence during Resuscitation
41. Comparison of Four techniques on facility of Two-Hand Bag-Mask-Ventilation: E-C ،Thenar Eminence،Thenar Eminence (Dominent hand)-E-C(Non-Dominant hand) and Thenar Eminence (Non-Dominent hand) – E-C (Dominant hand)
42. Evaluation of Overcrowding of Emergency Department in Imam Reza Hospital in 2015 by implementing 2 scales: National Emergency Department Overcrowding Scale (NEDOCS) and Emergency Department Work Index (EDWIN)
43. ارزیابی سریع درترومای شکم
44. Relationship between severity of asthma and Early maladaptive schemas (EMS)
45. How is the injury severity scored? A brief review of scoring systems
46. بررسی میزان شیوع مسمومیت در کودکان مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی شهید باهنرکرج درسال94
47. مدیریت تغذیه دربحران
48. Predictive Value of D-Dimer in Cardiac Arrest
49. بررسی الگوی مقاومت وحساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های مسئول پنومونی دربیماران ترومایی دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا(ع) درسال 1393
50. بررسی فراوانی عوامل خطر ترومبوز ورید¬های عمقی در بیماران ترومایی بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 92-1390
51. Results of Abdominopelvic CT Scan in patient with abdominal pain
52. Demographic Study of Maxillofacial Injury in Multiple Trauma Patients
53. بررسی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در مورد روش انجام صحیح احیای قلبی ریوی در سال95-1394
54. مقایسه آموزش احیای قلبی ریوی به روش عملی و نمایش فیلم بر میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
55. بررسی میزان اثربخشی آموزش احیای قلبی ریوی بر ارتقای آگاهی و مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
56. میزان آگاهی دانشجویان پرستاری سال آخر از وضعیت تریاژ بخش های اورژانس
57. The effect of START Triage Education on Knowledge and Practice of Emergency Medical Technicians of East Azerbaijan, IR Iran in Disasters
58. Diagnostic Value of Jolt Accentuation of Headache for Diagnosis of Meningitis in Patients Referred to Emergency Department
59. Assess the accuracy of pre-hospital emergency technicians in dealing with trauma patients
60. Oleic acid excess and omega-3 fatty acids deficiency in cerebrospinal fluid of young children with suspected meningitis
61. زمان انتظار ارائه خدمات اورژانس در مركز آموزشي درماني سينا تبريزدرسه ماهه اول سال 1395
62. بررسی عوامل موثر برترخيص با رضايت شخصي بيماران مراجعه کننده به اورژانس مركز آموزشي-درماني سينا تبريز در سال1394
63. QUALITY AND OUTCOME OF CARDIOPULMONARY RESUSCITATION IN IMAM KHOMEINI TEACHING HOSPITAL- REPORT ACCORDING TO UTSTEIN STYLE
64. رابطه بین شدت علایم اختلال بیش فعالی –کم توجهی با شدت تروما در نوجوانان
65. مطالعه راهبردهای مقابله با استرس دانشجویان در بخش های مراقبت ویژه
66. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه
67. تاثیر آموزش مدیریت استرس بر سطح استرس دانشجویان سال آخر در بخش های مراقبت ویژه
68. The effect of training on the management of nuclear disasters by emergency department nurses and physicians
69. The Evaluation of Serum Level of Cardiac Troponin in Burned Patients
70. بررسي تأثیر آموزش تریاژ شاخص شدت اورژانس(ESI) بر میزان آگاهی و عملکرد پرستاران اورژانس بیمارستان سینا در سال 1395
71. Predicting Mortality Rate of Preterm Infants in Intensive Care Unit Using Artificial Neural Network Model
72. APROCH TO RETAINED HEMOTHORAX
73. بررسی آگاهی پرستاران درخصوص اقدامات اورژانسی درزمان مراجعه کودکان ترومایی به مرکزآموزشی درمانی شهید باهنرکرج
74. بررسی تاثیر کارگاه های آموزشی مهارتهای برقراری ارتباطی بر میزان هوش اجتماعی دستیاران طب اورژانس بیمارستان امام رضای تبریز
75. بررسی میزان سهل انگاری اجتماعی دستیاران طب اورژانس و تاثیر برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت زمان بر آن، جهت اضافه کردن این دوره به کاریکولوم آموزشی
76. بررسي رابطه هيپرگليسمي با نمره PRISM-III در کودکان بستري شده در بخش اورژانس مراقبتهاي ويژه
77. شاخصهای بررسی عملکرد در مراقبت تروما : یک مطالعه مروری
78. بررسی اولویتهای تشخیصی ودرمانی در ترومای نافذ قلبی
79. وضعیت پرستاران در تریاژ بیمارستانی
80. بررسی کیفیت تریاژدر بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) در سال 94
81. بررسی علل و وضعیت نهایی تروما د ر بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه
82. The Effectiveness of the Coping Skills Training on Emergency Medicine Residents’ Hardiness on the basis of Gender, Age and Academic Year
83. گانگرن روده درحاملگی: گزارش موردی
84. بررسی ارتباط مصرف داروهای قلبی-عروقی با اقدام به خودکشی دربیماران با اقدام به خودکشی بستری بخش مسمومیت بیمارستان سینا درسال 1393
85. طراحی روش نوین آموزش فارماکولوژی(مدل داروخانه ای)
86. Efficacy of low dose of Rasburicase for the prevention of Tumor lysis syndrome in children
87. شدت تنش زایی عوامل استرس زای مربوط به عملیات اورژانس در تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی استان آذربایجان شرقی
88. مروری بر ترومای سوختگی در زنان باردار و پیامدهای آن بر روی جنین
89. مروری بر ترومای سوختگی در زنان باردار و پیامدهای آن بر روی جنین
90. مروری بر پیامدهای ناشی از تشعشعات هسته ای بر روی سلامتی انسان
91. A patient with constipation and abdominal mass
92. National Emergency X-Radiography Utilization Study guideline versus Canadian C-Spine guideline in trauma patients
93. MRI findings in cervical blunt trauma with normal level of consciousness, normal CT reports in patients with clinical complaint
94. Cardiopulmonary resuscitation outcome in emergency department
95. Epidemiological study of pregnant women admitted in the emergency department
96. spine column trauma pattern in trauma patients
97. demography study in mesenteric ischemia and outcome in Tabriz
98. اهمیت مستند سازی پزشکی پس از تروما
99. ضرورت استفاده از لاگ بوک بالینی در بین تیم تروما
100. اپیدمیولوژی تروما در بیماران بستری بخش سوانح مردان بیمارستان سوانح شهید کامیاب مشهد در سه ماهه اول سال 1395
101. Evaluation of reasons for patient transport by prehospital emergency service to the emergency department of Imam Reza hospital
102. بررسی میزان رضایت بیماران بستری در مراقبت‌های ویژه از عملکرد پرسنل درمانی در بیمارستان‌های منتخب تبریز
103. بررسی تاثیرکارگاه آموزشی مراقبت های پایه پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی (PHTLS) بر میزان ارتقاء سطح علمی و عملی پرسنل اورژانس کل کشور در سال 1395-1394
104. بررسی اپیدمیولوژیک بحران‌های روی داده‌ در استان آذربایجان شرقی در سال 1394
105. بررسی اپیدمیولوژیکی تصادفات روی داده در استان آذربایجان شرقی در سال 1394
106. بررسی اپیدمیولوژیک غرق شدگی در استان مازندران در 4ماهه خرداد تا شهریور سال های 87-92
107. هرنی اینکانسره به دنبال ترومای بلانت شکمی
108. بررسی میزان رضایت مندی پزشکان عمومی از برگزاری کارگاه های احیای قلبی- ریوی و مراقبت های بحرانی بیمار در تبریز در سال 1395
109. Tramadol Induced loss of Conscessness
110. Comparison of electronic versus lecture based education in Improving Emergency Medicine Residents’ knowledge related to Mild Induced Hypothermia after Cardiac Arrest
111. عنوان: بررسی نتایج سی تی اسکن مغز در بیماران سالمند با ترومای مینور سر مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی در سال 94
112. بررسی رضایتمندی دانشجویان کارورزی پزشکی از آموزش در بخش اورژانس در بیمارستان امام خمینی ساری سال 1394-1393
113. Why Patients Remain in the Emergency Department More Than 24 Hours; A Descriptive Study
114. مروری بر تروماهای ناشی از تابش های کیهانی بر سلامت فضانوردان
115. مروری بر مرگ و میر پرسنل اورژانس و پرسنل بیمارستانی در برخورد با بیماران مبتلا به کریمه کنگو
116. Penetrating cardiac injuries in some centers like aliabadkatol
117. مقایسه سطح آگاهی پرسنل بخشهای مختلف درمانی درباره احیاء نوزاد در مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرج سال 95
118. بررسی تاثیر هوش هیجانی پرستاران در شناسایی نیازهای مراقبتی و ارائه مراقبت در بیماران ترومایی
119. تهویه مکانیکی غیر تهاجمی در کودکان مبتلا به آسم تهدید کننده حیات
120. آسپیراسیون جسم خارجی بداخل راههای هوایی در کودکان
121. بررسی میزان رضایت مندی مردم از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث ترومایی و غیر ترومایی شهرستان های بویراحمد و دنا در سال 1393
122. تشنج همراه با تب درکودکان ونوزادان
123. بررسي ميزان دانش و سواد اطلا عات سلامت در مديريت بيماران قلب و عروق پرسنل فوريتهاي پزشكي علوم پزشكي كرمان (تشخيص – احيا – انتقال ايمن) 1394-1395
124. بررسي ميزان مهارت پاسخگويي و مديريت انتقال به مراكز تروما طبق اصول ايمني بيمار در پرسنل فوريتهاي پزشكي علوم پزشكي كرمان 1394-1395
125. مروری بر تاثیر روش های آموزشی بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری از تریاژ
126. Assessment of patients with pelvic fracture referring to Rajaee hospital in 2012-2015 to determine the ability of clinical findings to anticipate the need for acute surgical care
127. Approach to Urinary Stone in Pediatric Emergency Room (A Review)
128. بررسی پیامد نهایی بیماران ترومای سر بستری شده دراورژانس بیمارستان امام رضا(ع)کرمانشاه
129. مروری بر اقدامات پیشگیرانه و پروفیلاکسی در مواجهه با NSIs در ایران
130. نقش آموزش کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی درکاهش خطر آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز (NSIs): مطالعه مروری
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 595

Visit All: 6196631