The First International Congress of Medical Bacteriology
اولین کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران

Count: 413
1. Distribution of Class I Integron and SulfamethoxazoleTrimethoprim Constin in Vibrio cholerae Isolated from Patients in Iran
2. Detection of genes encoding aminoglycoside modifying enzymes (aac(3)-IIa, ant(2′′)-Ia and aph(3′)-Ia ) in Uropathogenic Escherichia coli isolated from urine by PCR
3. گزارش موردی عفونتهای زخم ناشی از میکوپلاسما هومینیس بعد از پیوند عروقی
4. Etiology of Burn, frequency and antibiotic susceptibility pattern of metallo- B-lactamase producing pseudomonas aeruginosa isolated in a referral burn unit at Kurdistan province
5. شيوع استرپتوكك هاي بتا هموليتيك گروه A و الگوي مقاومت آن در بين کودکان همراه با گلو درد مراجعه کننده به بيمارستان بعثت سنندج
6. Boosting prevalence of modern Mycobacterium tuberculosis strains in Northwest of Iran by screening TbD1
7. Investigation correlation of IS6110-RFLP method and MIRU-VNTR method results in molecular epidemiology studies of Tuberculosis in a regional study in Iran
8. An investigation of the relationships between AIDS and Helicobacter pylori infection
9. Microbial quality of sunscreen creams sold in Iranian markets
10. بررسی اثر باکتریوسیدی پروبیوتیک کفیر بر باکتری پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران دچار سوختگی در شرایط in vitro
11. Isolation of Brucella.spp from blood culture of suspected brucellosis patients
12. First Survey of Metallo Beta Lactamases in Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa in a referral burn center at Kurdistan province
13. Rapid detection of Methicilin Resistante Staphylococcus aureus from throat and Nasal Swab Specimens Using Real-Time PCR
14. Risk factor of peritonitis in peritoneal dialysis patient
15. AN UNUSUAL TUBERCULOSIS FEATURE: A YOUNG WOMAN WITH FINGER OSTEOMYELITIS
16. بررسي ارزش تشخيصي سرولوژي در تشخيص عفونت هليكوباكترپيلوري
17. Inhibition of H.pylori growth by IgY-HpUc
18. Role of phospholipase-A2 in pediatric patients with tonsillar hyperplasia and chronic tonsillitis
19. Molecular Characterization of Hyper Variable Region (hvr) of mecA Gene Polymorphisms in Staphylococcus aureus isolates among health care workers of Tehran University of Medical Sciences hospitals by PCR Method
20. بررسي خواص ضد باكتريايي گياه آنيسون بر روي باكتري هاي E.coli O157H7 و ليستريا مونوسايتوژنز در محيط آزمايشگاهي
21. بررسي اثرات آنتي باكتريال اسانس روغني باديان رومي بر روي باكتري هاي پروتئوس ميرابيليس و باسيلوس سرئوس
22. Phenotypic Determination of Extended-Spectrum β-Lactamases Production in Clinical Isolates of Escherichia coli and Klebsiella sp.
23. Antibacterial activity of Perovskia abrotanoides Karal essential oil and its chemical constituents
24. بررسی میزان مقاومت"استرپتوکوک گروه B"نسبت به آنتی بیو تیک ها و فراوانی 5 ژن ویرولانس این باکتری در زنان باردار شهرستان یاسوج
25. Comparison of STA (Standard Tube agglutination Tests) and SP-NBT (Spontaneous- Nitroblue tetrazolium) and ST-NBT (Stimulated Nitroblue tetrazolium test) for Diagnosis of Acute Brucellosis.
26. طراحی و استاندارد نمودن تست الیزای نقطه ای برای تشخیص بروسلوزبز
27. بررسی تاثیر غشای آمنیوتیک انسان در روند بهبودی کراتیت سودوموناسی خرگوش ها
28. Isolation and Identification of Atypical Mycobacteria Pulmonary Infection Agents in Humans and Determine Their Drug Resistance
29. مطالعه ی توزیع ژن های توکسین stx1،stx2، LT،ST وژن های آنتی ژن های O157و H7 دراشریشیا کلی ادراری جدا شده در استان تهران.
30. اپیدمیولوژی باکتری های مولد عفونت ادراری وبررسی مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها درافراد مراجعه کننده به بیمارستان فاطمه الزهرای شهرکرمان درنیمه ی دوم سال ١٣٨٩
31. Study of sputum and bronchoscopic lavage for acid fast bacilli in suspected patients of pulmonary tuberculosis
32. Study of antimicrobial susceptibility pattern among patients with urinary tract infection
33. Prevalence of Extended Spectrum Beta Lactamase and CTX-M-I of Escherichia coli in urine samples in Khoy, Tabriz and Tehran, Iran
34. بررسی حضور و فعالیت ضد میکروبی انترولیزین A در باکتریهای انتروکوکوس فکالیس بومی ایران
35. بررسي ملکولي تأثير تماس سطح جامد بر تغيير فاز تيپ‌يک فيمبريه در سرو گروه 44O باکتري اشرشياکلي مولد عفونت ادراري
36. بررسی فعالیت آنتی بیوتیک ها در کشت های پلانکتونی و بیوفیلم سویه های انتروکوک بالینی
37. شناسایی وتفکیک دقیق سالمونلا تیفی موریوم با استفاده از روش Multiplex PCR
38. طراحي و ساخت شاتل وكتور مايكوباكتريالي ب ث ژ حاوي ژن تيميدين كيناز افزايش فعاليت يافته
39. Isolation and identification of Vibrio cholera
40. Study of Bacterial infection in Patients with the diagnosis of malignant at the Shafa Hospital of Ahvaz
41. Study the effect of different concentrations of Bacillus thuringiensis against mosquito larvae of Anopheles fluviatilis
42. Cloning& Sequencing with Plasmid encoding microneme 3 protein (MIC3) of Toxoplasma gondii by Escherichia coli bacteria
43. مقایسه روش مولکولی FLASH-PCR با روش های سنتی در تشخیص مایکو باکتریوم توبرکلوزیس
44. بررسی فراوانی سرطان ریه در بیماران مبتلا به توبرکلوزیس
45. بررسی عفونت های بیمارستانی در بیماران سوخته در بیمارستان مطهری، تهران، ایران
46. Study of Drug Resistance in Vibrio cholerae isolated from Iran by Phenotypic and Genotypic methods
47. Clinical and histological associations of cagA gene of Helicobacter pylori in Iranian populations
48. Association of inflammation causes by Helicobacter pylori in pathogenesis of cardiac syndrome X
49. بررسی تنوع ميكروارگانيسم هاي عامل در سينوزيت مزمن مقاوم به درمان و تعیین حساسيت دارويي آنها در شهر تهران در سال 1389
50. Fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattela germanica L. collected from various locations in Mashhad, Iran.
51. شناسایی عوامل باکتریایی و قارچی دستگاه گوارش سوسری آلمانی Blattella germanica Linnaeus دربخش¬های بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
52. Study the probably protective effect of Lactobacillus reuteri against Entamoba histolitica pathogenesis in balb/c
53. Comparison of the antibacterial activity of catechin, and EDTA on planktonic and biofilm cells of standard strain of Pseudomonas aeroginusa
54. تعیین میزان تولید mRNA کلرا توکسین در سویه تضعیف شده ویبریو کلرا بوسیله Site-Directed mutagenesis
55. ارزیابی اثرات آنتی باکتریال عصاره الکلی تمشک L. Rubus fruticsos یونجه L. Medicago sativaو ختمی .Althaea officinalis L
56. بررسی خاصیت میکروبی مومیایی بر چهار نوع باکتری بیماری زا
57. Prevalence of blaSHV and blaCTX-M Beta-lactamase resistance genes in Escherichia coli isolated from urinary tract infections by Multiplex PCR Method
58. تشخيص مولكولي ژن بتالاكتاماز blaTEM در ايزوله هاي اشرشيا كلي جدا شده از عفونت ادراري در بيمارستان هاي تهران
59. Detection of blaTEM beta lactamas gene in Escherichia coli isolated from urinary teract infections from Tehran hospitals
60. اپیدمیولوژی عفونت ادراری کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید تهران در نیمه ی اول سال ١٣٨٩
61. Identification of Nocardia cyriacigeorgica from cerebral abscess by sequencing 16S rRNA gene and conventional methods; For the first time in Iran
62. Molecular detection of Nocardia by Semi-Nested PCR, and compare with culture and biochemical test
63. Isolation and identification of Salmonella spp. From the quail egg interior contents of retail stores in Semnan, Iran
64. Detection of Genomic mutations in katG, inhA and rpoB genes of Mycobacterium tuberculosis isolates from patients referred to TB reference laboratory of Khuzestan province, Iran, using polymerase chain reaction and multiplex allele-specific polymerase chain reaction (MAS-PCR)
65. Study of Nested PCR and PCR for diagnosis of meningitis due to Escherichia coli & streptococci.agalactiae(B)
66. Frequency Beta Lactamase Enzyme in Gram Negative Bacilli Isolated of Nosocomial Infections in Esfahan
67. بررسی الگوی مقاومتی در باسیل های گرم منفی ایزوله از عفونتهای سرپایی و بستری
68. بررسی الگوی مقاومت های دارویی در باکتری های ایزوله شده از کشت های خون بیماران بستري در بیمارستان بزرگ دزفول
69. بررسی وضعیت آلودگی باکتریایی صفحه کلید کامپیوترها ی موجود در بیمارستان های شهر اصفهان
70. بررسي فراواني آلودگي به هليكوباكتر پيلوري در بافت پوليپ و مخاط سينوس بيماران مبتلا به پوليپ و مقايسه با بافت مخاط سينوس افراد سالم با رو شهاي ايمونولوژيك و pcr
71. Detection of toxigenic-pathogenic Vibrio cholerae with multiplex and uniplex PCR methods and comparison of frequency of ctxB, hlyA and tcpI genes between these methods.
72. The Investigation on the Leprosy Status in Bababaghi Sanatorium of Tabriz in 2010
73. Antibacterial effects of Quince (Cydonia oblonga) extracts on some enteric bacteria In Vitro and In Vivo
74. Design of pVAX/fimH constract with mammalian codon usag as a DNA vaccin against urinary tract infections (UTI).
75. بررسی وجود اشریشیاکلی انتروپاتوژن و شیگلا به عنوان عامل اسهال در کودکان زیر پنج سال شهرستان خوی طی یکسال
76. Bactericidal Effect of Silver Nanoparticles Against Brucella abortus 544 In vitro, In vivo and Cell culture
77. Examination of frequency & antibiotic resistance of Streptococcus agalactiae in genitourinary infection
78. The Study of antibacterial effect of Golpar extracts on antibiotic-resistant bacterias
79. Helicobacter pylori and esophageal cancer
80. Dominancy of high level gentamicin and vancomycin resistance phenotypes among E.faecium isolates from different hospitals in Tehran,Iran
81. استرات‍‍‍‍‍‍ژي بكارگيري شوك هاي محيطي براي از بين بردن حالت سكون رشد در باكتري هاي تغيیر يافته به فاز Non-culturable
82. Survey recurrent urinary tract infection in renal transplantation patients
83. Cytomegalovirus infection after renal transplantation
84. Comparison antibacterial effect of Silver Nanoparticle on sensitive and resistant strains of Pseudomonas aeruginosa
85. Evaluation of stimulatory effect of Naloxone on Th1 and proinflammatory cytokines level in challenge of PBMC with heat killed of Brucella melitensis Rev.1 in vitro
86. Evaluation of anti-brucella effects of Zataria multiflora boiss (Shirazi Avishan), Mentha piperita L and Ocimum basilicum L extracts on clinical Brucella strains
87. بررسی نتایج الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از کشت های خون مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز درسال89
88. Evaluation of effect of pH on the yield conjugation of tetanus toxoid and Vi-capsular polysaccharide as a vaccine candidate for salmonella typhi
89. بررسي عوامل ايجاد كننده عفونت خون در مراجعين به مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبريز در سال 1389 – 1388
90. Emergence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus as a causative agent of infective enterocolitis in patients with Antibiotic associated diarrhea
91. Brucellosis in Northeast of Iran
92. Phospholipase C in Beijing strains of Mycobacterium tuberculosis
93. Chest wall tuberculosis: Surgical or Medical Entity
94. Diabetes mellitus and pulmonary tuberculosis, Association or co-incidence?
95. فراوانی استافیلوکوک‌های طلایی مقاوم به وانکومایسین در دنیا: یک مرور سیستماتیک
96. ارزیابی الگوی مقاوت آنتی بیوتیکی در تعدادی از جدایه های بیمارستانی باکتری پسودوموناس آئروژینوزا
97. Detection of Staphylococcal superantigens (SAg's) in skin biopsy of psoriatic patients and control persons (nevus biopsy) by PCR method
98. Evaluation of staphylococcal supper Antigen amount (ELISA; SEA, SEB, SEC, TSST1) in synovial fluid of patients with reactive arthritis
99. In-vitro study of the effect of a probiotic bacterium " Lactobacillus rhamnosus " against Herpes simplex virus type 1(HSV-1)
100. Isolation and Identification of E.coli O157:H7 from Hamburger samples Using Conventional culture and Multiplex PCR
101. بررسی شیوع آنزیمهای بتا لاکتاماز طیف گسترده (ESBLs) با روشهای فنوتیپی Combined Disk Test و Double Disk Synergy Test در ایزوله های سودوموناس آ‍‍یروجینوزا جدا شده ازبیماران بیمارستان های مراکز آموزشی ودرمانی شهید مدنی وامام رضا (ع) شهر تبریز
102. مقایسه تیتر آنتی بادی IgG,IgA ضدهلیکوباکترپیلوری در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر
103. Phenotypic and genotypic evaluation of fluoroquinolones resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus in Tehran
104. Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum against oral microbial plaque
105. Antimicrobial Effects of Ziziphora Clinopodioides Extracts on Salmonella typhi Vi+ In Vitro, In Vivo & Cell culture.
106. بتالاکتامازهای طیف وسیع در جدایه‌های ادراری انتروباکتریاسه در مشهد، شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی غیربتالاکتام
107. The prevalence and antibacterial susceptibility of Staphylococcus aureus in various wards of Namazi hospital, ShirazIran, 2008-2009,
108. بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره مستخرج از ژله ماهي Rhopilema sp روي باکتري هاي جدا شده از بيمارستان امام علي چابهار
109. Study of antibiotic resistance patterns among clinical isolates of staphylococcus aureus using disc diffusion and E-Test methods in Tabriz
110. توزیع فراوانی اشرشیا کلی های مولد آنزیم های بتالاکتاماز های وسیع الطیف Extended-Spectrum beta-lactamases (ESBL درعفونت های ادراری شهر گرگان
111. بررسی ایمنی زایی كونجوگه پلي ساكاريد كپسولي Viسالمونلا تيفي با اگزوتوكسين Aسودوموناس آئروژينوزا و سنجش تيتر توتال IgG، IgM وساب كلاسهاي IgG
112. The Antibacterial Effect of TiO2 Nanoparticles on Pathogenic Strain of Escherichia coli, In Vitro
113. نقش آزمایشگاه میکروب شناسی در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی با اجرای مدیریت کنترل کیفی
114. The Role of Microbiology Laboratory in Prevention of Nosocomial Infection by Performing of Quality Control Management
115. Synergistic effect of LPS and 5-Fluorouracil on TLR4 expression in HCT116 colorectal cancer cell line expressing different variants of TLR4
116. Antimicrobial effects of methanolic extract of Pedicularis sibthorpii
117. فعالیت های ضد هلیکوباکتر پیلوری پودر شویا و عصاره های گیاهی Thymus vulgaris و Eucalyptus globulus
118. Anti-Helicobacter pylori activities of Shoya powder and essential oils of Thymus vulgaris and Eucalyptus globulus
119. بررسی مقاومت دارویی ایزوله های اشرشیاکلی از عفونت های ادراری مراجعین به آزمایشگاه دکتر یوسفی شهر شیراز
120. مقایسه روشهای تشخیص فنوتیپی با روش( PRA(PCR-RFLP Analysis در جداسازی گونه های مایکوباکتریایی
121. ژنوتایپینگ سویه های مایکویاکتریوم توبرکولوزیس به روش سکانس نمودن محصولات ژنهای gyrA95 ، KatG486 و KatG203
122. Comparison of Sugars Fermentation, Generation Time and Hemolysis Pattern in MRSA and MSSA isolates from Personnels and Inpatients in Gorgan Hospitals, North of Iran
123. مقایسه توانایی تولید پیگمان در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین
124. جداسازي باكتري E.coli در مراجعه كنندگان به بيمارستان شهيد احمدنژاد كتالم و بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي آنها
125. بررسی موتاسیون های nalc در سویه های سودوموناس آئروژینوزا تولید کننده ESBL وفاقد ESBL با روش PCR
126. بررسی اثرات آنتی باکتریال لیگاندهای جدیدی از فسفر آمیدیت¬ها بر روی سویه¬های بالینی هلیکوباکتر پیلوری
127. بررسی میزان آلودگی شیرهای دستشویی ودستگیرهای درب اتاق بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه به استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین درسال 1389
128. فراوانی سویه های لاکتوباسیلوس در مواد غذایی شهر های آذربایجانشرقی
129. بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری زنان در منطقه آذربایجان شرقی
130. Highly efficient and rapid DNA extraction method from fresh, dried and clotted blood samples
131. بررسي آلودگي باكتريايي در كاستهاي پرتونگاري بخش هاي راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1389
132. الگوي مقاومت دارويي سویه استافیلوکوک اورئوس در عفونت خونی نوزادان بيمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در سالهای 87- 86
133. Sero-diagnosis of Leptospirosis in high risk group population of Somesara City, Guilan provice by Indirect immunofluorescent antibody technique (IFA) .
134. مطالعه ملکولی کلستریدیوم دیفیسیل های جدا شده از پرسنل و محیط بیمارستان امام رضا (ع) تبریز
135. بررسی اثر نانوذره اکسید منیزیم (MgO) روی سویه های کلینیکی و استاندارد klesiella pneumonia و Pseudomonias aeruginosa
136. جداسازی باکتری های پاتوژن مقاوم به آنتی بیوتیک از فاضلاب منطقه اصفهان
137. Cephoxitin Disk Performance compared with the PCR Method to Detect Methicillin Resistant Staphylococcus aureus
138. Evaluation of antibacterial effects of Eucalyptus globulus extracts on intramacrophages Brucella melitensis 16M and Brucella abortus S99
139. Identification of MRSA Strains Using three Phenotypic as well as PCR Methods and determination of Isolated strains diversity by RAPD-PCR and Antibiotic Profiling in Tabriz Hospitals
140. مطالعه آلودگی باکتريائي صفحه کليد کامپيوتر هاي مرکز آموزشي و درماني امام رضا(ع) تبريز
141. The prevalence of multidrug resistant Staphylococcus aureus in patients admitted to ‎ICU of Taleghani Hospital
142. بررسی اثر ضد میکروبی عصاره پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس کازئیPTCC :1608 و لاکتوباسیلوس فرمنتوم PTCC :1638 روی سودوموناس آئروجینوزا PTCC :1430 وتعیین ماندگاری اثر آنها
143. Cloning , expression, purification , immunoblotting and rabbit ileall loop test of Vibrio cholera, Zonula occludens toxin (Zot), virulence gene
144. ژنوتايپينگ سويه های سالمونلا انتريتیديس جدا شده از نمونه هاي انساني و مواد غذايي به روش ERIC-PCR و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي آنها
145. Isolation and Identification 3 species of Bifidobacterium from stool of children with PCR
146. The increasing of MRSA isolated from community-acquired urinary tract infections in Kermanshah during 2010-2011
147. مقایسه اثرات ضد باكتريايي عصاره اتانلی و اسانس روغنی گیاه بادرنجبویه در مهار اختصاصی اشرشياكلي در شرایط In vitro
148. Design of a Novel Internal Positive Control (IPC) for Molecular Detection of Coxiella burnetii by Conventional PCR
149. Prevalence of H. pylori in the dental plaque of patients with gastric H. pylori infection by PCR method
150. جداسازی آلژينات سودوموناس آئروژينوزا و تهيه کونژوگه آن با توکسوئيد کزاز به روش آميداسيون
151. Bactofugation of Liquid Milks; a Mechanical Procedure to Reduce Bacteria in Dairy Product
152. Nosocomial surveillance study in six ICUs during 2010-2011
153. Carriage of antibiotic resistant isolates of S.aureus as a putative health care problem in six ICUs of Tehran, Iran.
154. Cloning, Expression and purification of Cholera toxin B subunit in Escherichia coli
155. بررسي خواص ضد باكتريايي گياهان شلغم و پياز بر روي باكتري هاي باسيلوس سرئوس و سودوموناس آئروژينوزا در محيط آزمايشگاهي
156. Evaluation of antibiotic-resistance patterns of Helicobacter pylori isolates from endoscopy samples of afzalipour hospital in kerman-2009 and study of mutations in genes related to metronidazole & clarithromycin resistance in them by PCR-RFLP
157. بررسی فراوانی و الگوی مقاومت باکتریایی سویه های جدا شده از کشت ادرار در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در سال 1387
158. بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های جدا شده از کشت خون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در سال1386و 1387
159. فراوانی نسبی استافیلوکوک طلایی با مقاومت القایی به کلیندامایسین در ایران: یک مرور سیستماتیک
160. جداسازی و شناسایی اگزوپلی ساکاریدها از باسیلوس های جدا شده از مرغداری
161. Evaluation of the effects of galbanic acid from Ferula szowitsiana and conferol from F. badrakema, as modulators of multi-drug resistance in clinical isolates of Escherichia coli and Staphylococcus aureus
162. بررسی اثرات ضد میکروبی مواد بی حس کننده موضعی
163. تاثیر کمپلکس های عصاره ی دارچین بر علیه باکتریهای ایجاد کننده ی عفونت های ادراری و گوارشی
164. تاثیر ترکیبات موجود در عصاره گیاه Nerium Oleander بر علیه باکتری های ایجاد کننده عفونت های گوارشی و ادراری
165. بررسی فراوانی ومقاومت آنتی بیوتیکی استرپتوکوک آگالاکتیه در عفونتهای دستگاه ادراری تناسلی در شمال شرق ایران
166. تشخیص ویژه ی گونه های شیگلا با استفاده از PCR
167. Recombinant Shigella flexneri IpaD invasion protein: Expression and purification
168. A ROBUST UNIVERSAL METHOD FOR EXTRACTION OF GENOMIC DNA FROM BACTERIAL SPECIES
169. تفاوت بین عفونت‌های بیمارستانی پلی‌میکروبیال و مونومیکروبیال در میزان بقا و مرگ خام در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
170. جداسازی کپسول پلی ساکاریدی استرپتوکوکوس آگالاکتیه و تهيه کونژوگه آن با توکسوئيد کزاز به روش آميداسيون
171. Efflux Pump(s) Inhibition in Clinical Isolates of Acinetobacter baumannii by Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone (CCCP)
172. بررسی شیوع عوامل باکتریال جدا شده از عفونت های مجاری ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در شهر اصفهان سال 1389
173. مقایسه خواص فنوتیپی بین E.coli های ESBL و non ESBL جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر گرگان
174. Detection of Methicillin-Resistance Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Samples in Tehran by Detection of the mecA and nuc Genes شناسایی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی درتهران با استفاده از شناسایی ژن های mecA و nuc
175. بررسي مولكولي شيوع بتالاكتلامازهاي وسيع الطيف تيپهاي blaCTX-M ,blaSHV , blaTEMدر ميان ايزوله هاي اسينتوباكتر بوماني جدا شده از بيماران شهر تبريز
176. بررسی پتانسیل تولید نانوذرات آهن توسط باکتری های مگنتوتاکتیک ایزوله شده از معدن آهن ارجین استان زنجان
177. بررسی عفونت ادراری کسب شده از بیمارستان دربیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا تبریز در سال 1389
178. Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori isolates collected in Tabriz
179. Comparative Efficacy of Two Selective Media for Isolating Campylobacter jejuni/coli
180. بررسی تنوع ژنتیکی Vibrio Pathogenicity Island (VPIدر سویه های ویبریو کلرای محیطی و سویه های جدا شده از بیماران در طی سالهای 85-1383
181. Survey of Carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates from Motahari burn centre: Detection of ESBL and carbapenemase
182. In vitro comparison of antibacterial activitiy of Salvia leriifolia Benth essential oils on Streptococcus pyogenes, with Cetylpridinium and Tetracycline
183. بررسی گونه های سالمونلا در مدفوع مرغ و بررسی الگوی مقاومت داروئی آنها نسبت به تتراسیکلین ، آمپی سیلین و کوتریموکسازول در شهر کرمان
184. مقایسه روشهای تشخیصی PCR-RFLP و نسبی در تعیین مقاومت داروئی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نسبت به ایزونیازید
185. Study of antimicrobial susceptibility pattern of Staphylococcus aureus, isolated from Imam Reza Hospital of Urmia
186. Invitro comparison of the effects of garlic extract and chlorhexidine mouthwash on oral pathogens
187. The bacterial adjuvants: Lactobacillus delbrueckii as a therapy for breast cancer of inbred Balb/C mice
188. بررسی کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه A و مقاومت دارویی سویه های جدا شده از دانش آموزان سالم 14-12 ساله مدارس منطقه آزاد ارس
189. The effects of Lactobacillus rhamnosus GG on cancer cisplatin chemotherapy in breast cancer model of inbred Balb/C mice
190. اثرات آنتی باکتریال نانو ذرات نقره بر روي برخی باكتري هاي عامل عفونت بيمارستاني در شرايط In Vitro و In Vivo
191. ارزيابي اثرات ضد ميكروبي عصاره هاي آبي و آلی گیاه پنيرك بر روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفی در شرايط Invitro و In Vivo
192. Investigation of the effectiveness of different concentrations of streptomycin and ethanol on growth of Mycobacterium tuberculosis strains
193. شیوع فاكتور بيماريزای هموليزين در ميان سويه هاي اشرشياكلي عامل عفونت ادراري
194. Evaluation of Listeria monocytogenes in Milk used in Firuragh Village of Khoy City in the Year 1389
195. Detection of Metallo beta Lactamase Encoding Genes in Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa by Multiplex Real-Time PCR
196. Minimum inhibitory concentrations of 12 different antibiotics against MBL producing Pseudomonas aeruginosa by Etest method in northwest of Iran
197. Evaluation of three different typing methods in identification of a multiresistant clone of Pseudomonas aeruginosa at a Burn Unit in Orumieh, Iran
198. A Microbiological study and MIC determination of Ventilator-associated pneumonia causing agents in two university associated hospitals’ ICUs
199. Development of Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay for rapid detection of Neisseria meningitidis
200. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی تولید بتالاکتاماز های وسیع الطیف ایزوله های انتروباکتریاسه جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستانهای آموزشی شهر اراک
201. مقایسه کارایی دو روش PCR و MGIT در شناسایی سویه های مقاوم به چند داروی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
202. شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های لیستریای جدا شده از مواد غذایی در بهشهر-ایران
203. Salmonella typhi Vi-Capsular Polysaccharide Conjugate to HBs antigen and Immunological Evaluation in Rabbit as a vaccine candidate
204. Assessment of anti –urease action for the purified IgY –HPUC antibody
205. بررسی اثر پروبیوتیکی 5 سویه لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر روی رشد سالمونلا تیفی موریوم Salmonella typhimurium
206. The anti bacterial effect of Na bentonite,Ca bentonite and zeolite
207. Prevalence of pathogenic factor hemolysin among Escherichia coli strains cause urinary infection
208. Comparison of Effects of Mycobacterium bovis & Growth in middlebrook 7H10
209. The Evaluation Of Antibacterial Activity On Endodontic Sealers
210. بررسی شيوع مننژيت ناشی از استرپتوكوك پنومونيه و ليستريا منوسيتوژنز در كودكان مشكوك به مننژيت با روش Nested PCR
211. Detection of Biofilm formation among the clinical isolates of Acinetobacter baumannii
212. Efficacy of tigecycline, minocycline and colistin against multidrug resistant Acinetobacter baumannii
213. Activity of temocillin against ESBL and Amp C beta lactamase producing Enterobacteriaceae
214. Detection of Amp C beta lactamase producing bacteria isolated from a tertiary care hospital
215. Comparison of the prevalence of ESBL producing Klebsiella pneumoniae isolated from hospitalized and outpatients
216. بررسی مقاومت میکروبی در سویه هایKlebsiella pnuemoniae تولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف
217. بررسی ارتباط بین مقاومت آنتی بیوتیک وحضور توالی اینتگرونی كلاس 1 در باکتریKlebsiella pneumonia
218. Cloning and Expression of the flagellum subunit gene (flaA) of Legionella pneumophila in E. coli host
219. بررسي اثر ضد ميكروبي گياه اكاليپتوس Eucalyptus globlos بر روي برخي باكتري های انتروباکتریاسه در شرايط آزمايشگاهي و مدل حيواني
220. اثر ضد باكتري عصاره هاي آبي، اتانولي و کلروفرمی گیاه پنيرك بر روي انتروکوکوس فکالیس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی
221. Epidemiology and Clinical Features of Mycoplasma pneumoniae Infections at Tabriz
222. Seroprevalence of Mycoplasma pneumoniae Serum Antibodies, IgG and IgM, at Tabriz
223. Evaluation of antibiotic resistance of Iranian Ovine Isolates of Pasteurella multocida ‎with Pneumonia Comparison of the Etest and Disk Diffusion ‎
224. مطالعه ی خاصیت آنتی باکتریایی اسانس ریشه ی گیاه برنجاسف ارومیه
225. جداسازی و تشخیص مولکولی پاستورولا مالتوسیدا جدا شده از نمونه های بز وگوسفند در ‏استان فارس
226. بررسی میزای قدرت ضد باکتری پارچه ی نایلونی بر روی باکتری استافيلوكوك اورئوس
227. Total blood Lymphocytes and Monocytes in a population of Iranian Thermal burn patients.
228. بررسی کلونیزاسیون E.coli در مجاری تنفسی فوقانی و مقاومت دارویی سویه های ایزوله شده در دانش آموزان سالم 14-12 ساله
229. توزیع فراوانی میکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزي در افراد مشکوک به سل در استان گلستان
230. Isolation and Identification of a bacterium producing antimicrobial component from frog skin (Bufo), evaluation of antimicrobial component effects and its extraction
231. Plasmid profile analysis and aminoglycoside resistance pattern of Escherichia coli isolated from urinary tract infections
232. فراواني ليستريا مونوسيتوژنز در شير هاي خام توليدي شهرستان ورامین
233. ارزیابی اثر برنامه واکسیناسیون گاو و گوسفندان استان گیلان علیه بروسلوز و میزان بروز بیماری در آن ها در سال 1388
234. بررسی اثر ضد میکروبی عصاره الکلی گیاه ریحان(Ocimum basilicum) بر اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس ساب تیلیس
235. ارزیابی مقایسه ای پوتنسی پروتئین های سبک وزن مترشحه از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با توبرکولین انسانی
236. جداسازی و تخلیص پروتئین هاي وزن مولكولي پايين (خانواده ی ESAT-6) از محیط کشت مایع مایکوباکتریوم توبرکلوزیس توسط کروماتوگرافی
237. شناسایی پروتئین های موجود در فیلترای کشت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مقایسه ی آن با پروتئین های PPD انسانی توسط روش SDS-PAGA
238. ( Cuminum cyminum )بررسی اثر عصاره های آبی والکلی دانه زیره سبز بر برخی از باکتری های بیماری زا در محیط کشت سلول
239. Application of biological and colorimetric method for determination of Cephalosporin acylase in bacteria
240. بررسی توانایی ایزوله ی باکتریایی TBZ23 جداسازی شده از دریاچه ی قوری گؤل، در تجزیه ی 6-Nitro 1-diazo 2-naphtol 4-sulfanilic acid
241. Estimation of Prevalence of Urinary Infections among the Pregnant Women in Salmas Town in the Year 1389
242. A Study about the Presence of Entrobacteriaceae Bacteria in Milk Samples Used in Firuragh Town of Khoy City in the Year 1389
243. مقایسه فراوانی باکتریوری و عفونت ادراری در دخترهای کمتر از 10 سال (اصفهان-1388)
244. Comparative Frequency of Tuberculosis in the Immigrants People in Iran
245. شیوع باکتریوری در کودکان پسر در سالهای 88 تا 89 در اصفهان
246. The relationship between ESBLs and MDR diarrheagenic E. coli in adult patients
247. نتایج آلودگی به باکتری استرپتوکوکوس گروه B در زنان مبتلا به PROM (پارگی زودرس کیسه آب)
248. Research and development for designing a new vaccine candidate against Urinary Tract Infection
249. Prevalence of multiple β-lactamases produced by Klebsiella pneumoniae clinical isolates from hospitalized patient in kerman, Iran.
250. بررسي تأثير نانوذرات نقره بر روي باكتريهاي بيماريزاي مقاوم به آنتي بيوتيكهاي بتالاكتام ( ESBLs) و موش هاي Balb/c
251. بررسی میزان شیوع مقاومت ایزوله های باکتری آسینتوباکتر بومانی جدا شده از نمونه های بالینی به داروهای خانواده کارباپنم و فراوانی ژنهای OXA-23 و IS/AmpC در این نمونه ها
252. بررسی آلودگی باکتریایی ساختمان و تجهیزات سالن مرغداری های طیورگوشتی استان ایلام، قبل از جوجه ریزی
253. PCR assay for detection of abortion rate caused by Chlamydia psittaci in Iranian cattle
254. بررسی میزان آلودگی سطوح نیمه بحرانی و غیر بحرانی در بیمارستان بوعلی زاهدان
255. The colonization of Iranian patients by several Helicobacter pylori strains with different vacA and cagA genotypes
256. بررسی ژنتیکی تولید بیوفیلم در نمونه های کلینیکی و محیطی انتروکوکوس فکالیس
257. Epidemiology of effect of drug resistance in 630 pulmonary TB in Belarus in 2010
258. Antibiotic Resistance and Distribution of Tetracycline Resistance Genes from diarrhogenic E. coli
259. Ag/ZnO Nanocomposites as Novel Antibacterial Agent Against Strain of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Isolated from Hospitals of Ardabil
260. Silver/Copper Oxide Nanocomposite as Novel Antibacterial Agent
261. Antimicrobial Susceptibility patterns of Escherichia coli in urinary isolates from Imam Hasan Mojtba Hospital, Karaj-Iran
262. بررسی میزان شیوع تولید آنزیم های بتالاکتاماز گسترده طیف(ESBLs) در گونه های کلبسیلا پنومونیه و اشرشیاکلای جدا شده از نمونه های ادراری در بیمارستان میلاد تهران
263. Detection of enterotoxigenic K99 (F5) and F41 from fecal sample of calves by molecular and SDS-PAGE
264. بررسی سروتایپ های سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 9-1388
265. Detection of multiple drug resistance in new cases of pulmonary tuberculosis patients
266. Prevalence and antimicrobial susceptibility of enteropathogenic E. coli (EPEC) isolated from stool culture of children with diarrhea in Tabriz
267. تهیه کونژوگه LPS دتوکسیفای سودوموناس آئروژینوزا با توکسوئید کزاز به روش آمیداسیون
268. بررسی ایمنی زایی کونژوگه LPS دتوکسیفای شیگلا فلکسنری با توکسوئید کزاز با روش آمیداسیون به عنوان کاندیدای تهیه واکسن
269. مطالعه میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای محلی ملکان و میاندوآب
270. تعيين تنوع ژنی اشريشياکلی از آب چاه پارک های تهران با روش مولتی پلکسPCR
271. بررسي و مقايسه اثر ضدميكروبي هويج ايراني و فرنگي بر استافيلوكوكوس اورئوس واشريشيا كلي
272. جداسازی و شناسایی باکتری های غالب تشکیل دهنده بیوفیلم در آبشخور گاوداری ها ومقایسه چند راه حل برای حذف شیمیایی آنها
273. Prevalence and diversity of urease positive non-Helicobacter bacteria in human duodenal biopsy samples
274. تهیه پچ زبانی حاوی باکتری Streptococcus salivarius K12 جهت رفع بوی بد دها ن
275. Title: Molecular epidemiology and clonality of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii in a university hospital in Tabriz, Iran
276. Prevalence of methicillin-resistant S. aureus (MRSA) and vancomycin-resistant Enterococcus (VRE) in a teaching hospital in Tabriz
277. Antimicrobial Effects of Hops Extracts on Salmonella typhi Vi+ In Vitro, In Vivo & Cell culture.
278. A comparison of Vancomycin resistance and high level aminoglycoside resistance in clonal enterococcus species isolated from tabriz hospital’s
279. مقايسه روشهاي تشخيصي متداول باكتريولوژيكي و مولكولي سویه های استرپتوكوكوس پنومونیه و تعيين میزان مقاومت دارویی انها
280. تشخیص مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس
281. مطالعه باکتریهای شایع و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در عفونت های ادراری در بیماران بیمارستان باقرالعلوم اهر در سال های 1388 لغایت 1389
282. ارزیابی کمی آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی برای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و مقایسه آن با فعالیت ترکیبات ضد میکروبی سویه‌های استرپتومایسس بومی ایران، جدا شده از آبهای ساحلی خزر
283. The prevalence and antibacterial susceptibility of Staphylococcus aureus in various wards of Namazi hospital, Shiraz, Iran, 2008-2009
284. Study of the prevalence and antibactcrial susceptibility of Pseudomonas aeruginosa isolated from various wards of Namazi hospital Shiraz, Iran 2008-2009
285. Determination of endogenous bacterial micro flora in Anopheles species by in vitro specific microbiological tests and its confirmation by molecular analysis
286. مقايسه ميزان حساسيت تشخيصي روش اسميرمستقيم با روش كشت در تشخيص سل ريوي وخارج ريوي در آزمايشگاه مرجع سل شيراز سال 1389
287. Helicobacter pylori infection among asymptomatic sulfur mustard induced respiratory diseases in Iranian veterans: Via C13- urea breathe test with new infrared spectroscopy, case –control study
288. بیماری سل مقاوم، فوق مقاوم و غیر قابل درمان و اهمیت آن در شمالغرب کشور
289. Effect of zinc gluconate on propionibacterium acnes resistance to tetracycline in patients with inflammatory acne: in vitro and in vivo study.
290. Antimicrobial susceptibility of Propionibacterium acnes isolated from acne vulgaris
291. بررسی اثر درمانی عرق نعناع بر آکنه های پوستی یک کار آزمایی بالینی
292. كلونينگ ژن ‏papG‏ اشريشيا كلي يوروپاتوژن و بررسي تنوع توالي آن
293. بررسي مقايسه¬اي توالي ژن‎ fimH ‎‏ پيلي تيپ يک اشريشيا‎ ‎كلي يوروپاتوژن ‏
294. E-test versus disk diffusion method in determining multidrug resistant strains of Escherichia coli in Urinary tract infection
295. فراواني اسينتوباكتر‏هاي جداشده از كشت خون در آزمايشگاه بيمارستان شريعتي بر اساس بخش های بیمارستان
296. تاثیر آنتی بیوتیک نیتروفورانتویین برسویه های E.coli تولیدکننده بتالاکتامازوسیع الطیف
297. بررسی کلونیزاسیون استافیلوکوک اورئوس در مجاری تنفسی فوقانی و مقاومت دارویی سویه های ایزوله شده در دانش آموزان سالم 14-12 ساله
298. Relationship between the total use of antibiotics and the quantity of different antibiotics prescribed in Iranian hospitals
299. Detection of Enterococci from urine samples in patients with UTI and kidney transplants by PCR
300. جداسازی و شناسایی باکتری های بیماری زا از چغندرقندهای انبارداری شده در کارخانه تولید قند و شکر
301. تیپ بندی استافیلوکوکوس اورئوس های شهر گرگان توسط تعیین توالی ژن پروتئین A
302. Microbial fuel cell as environment cleaner of waste material and pure energy production
303. بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین میزان بروز مقاومت به آنزیم های بتالاکتاز وسیع الطیف(ESBL) در کلبسیلا های جدا شده در شهر گرگان
304. ارزیابی تولید توکسین در سویه های کلینیکی جداسازی شده در ایران
305. تهیه زیتون پرورده پروبیوتیک با استفاده از سویه بیفیدوباکتربیفیدوم مقاوم به pH اسیدی.
306. Study of hblC gene of Bacillus cereus isolated from common rice samples in Iran
307. Study Genes of NHE complex in Bacillus Cereus Isolated from Common Rice Samples in Iran
308. Frequency of β-lactamase producing Escherichia coli with higher MIC value in Iran
309. بررسي اثر ضد ميكروبي نانوذرات نقره بر روي باكتري هاي انتروباكترياسه در شرايط آزمايشگاهي و مدل حيواني
310. Detection of Helicobacter pylori in human aortic atherosclerotic plaque and thoracic biopsy in patients undergoing coronary artry bypass grafting
311. بررسی معیارهای کنترل عفونت در بیمارستان خاتم الانبیاء شهر میانه
312. بررسی اثر ضد میکروبی لاکتوباسیلوسهای جدا شده از پنیر سنتی بانه بر ضد پاتوژنهای روده ای
313. Antibacterial activity of Curcuma longa extract against Staphylococcus aureus isolated from different infection and comparison with effects of selective antibiotics in vitro
314. Frequency of Urinary Tract infection in Renal Transplant Recipients and Effect on Graft Function
315. Effect of Staphylococcus aureus Coagulase on the Hemophilia Type A Plasma
316. مقايسه تاثير آنتي بيوتيك اريترومايسين خوراكي با آنتي بيوتيك موضعي (موپيروسين) در درمان زرد زخم
317. A Study on etiologic agents and drug resistance pattern of entropathogens isolates from stool specimens of children less than five years old admitted in an Iranian hospital
318. Prevalence of vancomycin resistant enterococci (VRE) isolated from clinical sample of hospital in Arak
319. بررسي ارزش تشخيصی غلظت هاي مختلف آنتي ژن لپتوسپيرا در روشهاي سرولوژي ايمنوالكتروفورز ، لاتكس آگلوتيناسيون و هماگلوتيناسيون غير مستقيم
320. Prevalence of Extended-Spectrum beta-Lactamases among Enterobacteriaceae isolates in Boroujerd Hospitals.
321. بررسی اثر سینرژیسمی عصاره آبی سماق(Rhus coriaria L.) با برخی آنتی بیوتیک ها علیه Propionibacterium acnes جدا شده از پوست
322. Design of Polymerase Chain Reaction (PCR) method for molecular detection of Haemophilus influenzae bacterium
323. Investigation of genetic diversity of Vibrio cholerae O1 strains isolated from patients in Iran using ERIC-PCR and MAMA-PCR genotyping methods
324. The prevalence of extensively drug- resistant tuberculosis (XDR-TB) in east Azerbaijan province .
325. بررسی اثر آنتی باکتریال  عصاره اتانولی گال قلقاف جمع آوری شده از جنگل های دارمازو لرستان بر سودوموناس آئرژینوزا و استافیلوکوک آرئوس جدا شده از عفونت های سوختگی
326. تاثير پودر جگر(Liver Powder) بر توکسين زايي کلستريديوم پرفرنجنس تيپ D
327. The prevalence of metalo-betalactamase producing Paseudomonas aeruginosa strains isolated from hospitalized patients by E.test method
328. Determination of the Methicillin-Resistant Staphylococci Strains Isolated From Hospitalized Patients by Disk Diffusion, Agar Dilution and PCR
329. Study of TNF-α & IFN-γ concentratin levels of serum in TB patients & control healthy groups by ELISA & evaluation their polymorphisms by PCR-RFLP
330. Integration of different resistance gene cassettes in variable region of class 1 and 2 integrons of Shigella spp.
331. تشخیص بروسلا ملی تنسیس با استفاده از روش Real Time PCR
332. بررسی میزان حساسیت سودوموناس ائروژینوزای مقاوم به آنتی بیوتیک نسبت به عسل
333. مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و آنتاگونیست های تومور نکروز فاکتور
334. Reporting a truncated IS6110 dimer [(IS6110)2] in the genome of some Beijing isolates of Mycobacterium tuberculosis
335. Design of polymerase chain reaction (PCR) for rapid detection of Streptococcus pneumoniae
336. Antibiotic susceptibility patterns in UPEC isolated from urine in children with UTI
337. تشخیص H.Pylori در نمونه مدفوع با روش PCR با استفاده از ژن ureC
338. Detecting of enterotoxigenic isolates of B. cereus in milk samples of Iran
339. Investigating of hbla gene in enterotoxigenic isolates of Bacillus cereus from common cheese samples in Iran
340. مقایسه روش الایزا و روش آگلوتیناسیون لوله ای در تشخیص بروسلوزیس
341. بررسی عصاره ی اتانولی و متانولی برگ گیاه استویاو قند حبه ای حاوی استویوساید برروی رشد باکتری استرپتوکوکوس موتانس
342. بررسی کارایی روش LAMP by Using florescent Probدر تشخیص سالمونلا
343. باکتری های اسید لاکتیک، تاکسونومی و افزایش سیستم ایمنی
344. Recombinant system for expression of cholera toxin B subunit in Escherichia coli
345. مقاومت آنتي بيوتيكي در اشریشيا كلي ايزوله شده از عفونتهاي دستگاه ادراري بيماران بستري شده بيمارستان امام رضا تبريز در سال1389
346. الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيمارستان امام رضا(ع) تبريز
347. بررسی نتايج آزمايشگاهي موارد سل مشكوك به مقاومت دارويي در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سالهای 1389-1388
348. Detection of colicin genes from calves gastrointestinal tract by PCR method and evaluation of inhibitory activity against entrohemorrhagic E.coli O157:H7
349. Detection of Integron and genes encoding ESBLs in E.coli and Klebsiella pneumoniae from urine samples by PCR method
350. ارزیابی روش لاتکس آگلوتیناسیون در مقایسه با روشهای سرولوژی IFA وIgM ELISAدرتشخیص لپتوسپیروزیس
351. Isolate Bacillus cereus strains from soil , milk and meat by PCR method & detection of cereolysin genes A,B and their distinction for frequency
352. A study on the antibacterial activity of ethanolic and methanolic extracts of Menta pulegium
353. Identification of mec-A gene in phenotypic methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from clinical specimens
354. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باسیل های گرم منفی جداشده از ترشحات تنفسی بیماران بستری بیمارستان امام رضا، تبریز
355. Fecal carriage of E.coli and Klebsiella sp. as major reservoirs of resistant markers
356. جداسازی و غربالگری اکتینومیستها از خاکهای استان های شمالی ایران و بررسی خواص ضد باکتریایی آنها علیه استرپتوکوکهای بیماریزا و انتروکوک فکالیس
357. جداسازی و غربالگری اکتینومیستها از خاکهای استان های شمالی ایران و بررسی خواص ضد میکروبی آنها علیه پاتوژن های شایع بیمارستانی
358. عفونتهای باکتریال منتقله توسط نماتود بیماریزا استرونژیلوئیدس استرکورالیس
359. جداسازی سالمونلا از حیوانات مختلف مرتبط با جوامع بشر
360. Prevalence and drug resistance of enterococci isolated from outpatients with urinary tract infections referred to the specialized and subspecialized clinics of Tabriz University of Medical Sciences, Iran (2004-2011)
361. Prevalence and drug resistance of Pseudomonas aeruginosa isolated from outpatients with urinary tract infections referred to the specialized and subspecialized clinics of Tabriz University of Medical Sciences, Iran (2004-2011)
362. Antibiotic resistance patterns of clinical isolates of Klebsiella pneumoniae
363. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و RAPD-PCR سویه های بیمارستانی سودوموناس آئروجینوزای ایزوله شده از بخش سوانح سوختگی مرکز آموزشی و درمانی سینای تبریز
364. Epidemiology of multi drug resistant bacteria in Mechanically Ventilated Patients at intensive care units of trauma and surgery hospital in Qazvin
365. Identification of Mycobacterial Isolates from smear positive AIDS patients by Molecular techniques
366. Frequency and antibiogram pattern of Acinetobacter spp. isolated from various clinical samples in Shahid mohammadi hospital, Bandar-Abbas, Iran
367. بررسی میزان فراوانی وتعیین مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم منفی جدا شده از 4 بیمارستان دارای بخش مراقبت های ویژه شهر اصفهان
368. بررسي عفونت هاي زخم بعد از جراحي قلب و تعيين الگوي مقاومت دارويي ايزوله هاي جدا شده در بيمارستان شهيد مدني تبريز
369. Efficacy of pipercillin/tazobactam in imipenem and meropenem resistant Acinetobacter baumannii
370. Antibacterial Activity of Hydro- alcoholic Extract of Urtica dioica
371. Dissemination and characterization of class Ι and ΙΙ integrons in Salmonella enterica strains isolated from human patients
372. Optimizing Naphthalene Degradative Bacteria to Improve the Public Health
373. بررسي باكتري هاي مولد عفونت ادراري و تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي آنها در افراد مراجعه كننده به بيمارستان شيد مدني تبريز در سال 1389
374. Afficacy of quinolone and carbapenem against uropathogenic pseudomonas aeruginosa and their relation with class 1 integron
375. فعالیت آنتی باکتریایی عصاره های اتانولی ومتانولی تره فرنگی و نعنا در مقابل برخی باکتریهای پاتوژن
376. جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده ی ماده ی ضد میکروبی از پوست قورباغه(Rana ridibunda) و سنجش اثر ضد میکروبی آن بر روی چندین سویه استاندارد و استخراج آن
377. A survey on the antibacterial activity of Cassia fistula against some bacterial pathogens
378. مقايسه روش های PCR و ELISA در تشخيص عفونت های ناشی از هليكوباكتر پيلوري مولد سيتوتوکسين
379. Antimicroial effects of Eucalyptus globulus extracts on Brucella melitensis 16M in vitro
380. بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های هیدروالکلی و آبی سماق بر روی باکتری گرم منفی اشریشیاکلی
381. بررسي سرواپيدميولوژي بيماران مشکوک به بروسلوز مراجعه کننده به آزمايشگاه مرکزي شهرستان شهريار
382. Epidemilogy of Tuberculosis in the city of shahriar
383. Evaluation of microbial contamination of cosmetic-hygienic products (imported) and comparison with permissive range of Iranian standard
384. بررسی توانایی تولید آنزیم بتا- لاکتاماز توسط باکتری های عامل عفونت بیمارستانی
385. بررسی علل باکتریال عفونت های مزمن گوش میانی و میزان حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستانهای لاهیجان
386. ِDetection of Pseudomonas aeruginosa producing Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) isolated from clinical specimens in Tehran hospitals
387. Detection of TEM &OXA β-lactamases in clinical isolate P.aeruginosa from Tehran Hospitals by PCR
388. A rare case of pneumococcal meningitis with no response to the ceftriaxone therapy, despite in-vitro susceptibility
389. بررسی شیوع توکسین-1- سندروم شوک توکسیک (TSST-1) در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان شهداء تبریز با روش PCR
390. Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii Harboring blaOXA-23 and blaOXA-51 Carbapenemase, in a Nemazee Hospital, Shiraz, Iran
391. Outbreak of imipenem-resistant Acinetobacter baumannii isolates expressing blaOXA-58 and blaOXA-24-like carbapenemase in an intensive care unit in Shiraz, Iran
392. Agr Specificity Groups Among staphylococcus aureus Isolates From Hospitals in Tehran
393. شیوع عفونت های غیرگنوککی (کلامیدیا تراکوماتیس ، اوره آپلاسما اوره آلیتیکم ، گاردنرلا واژینالیس و استرپتوکوکوس آگالاکتیه) در زنان باردار و در حال زایمان
394. Immobilization of Spermatozoa by Escherichia coli
395. تایپینگ مولکولی استافیلوکوک اورئوس های مقاوم به متی سیلین (MRSA) به روش PCR-RFLP ژن پروتئین A (spa)، جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری شده بیمارستان های علوم پزشکی تبریز
396. بررسی ارزش نمونه های شستشوی دهان در تشخیص سل ریوی، در بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد l
397. Drug resistant pattern and prevalence of Staphylococcus aureus in Septicemia; in Shahid Sadooghi specialized & sub-specialized Hospital of Isfahan. (2008-2010)
398. بررسی مقایسه ای شیوع ژن های femB و mecA در استافیلوکوک اورئوس های مقاوم به متی سیلین (MRSA) جدا سازی شده از نمونه های بینی و بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان های علوم پزشکی تبریز
399. Drug susceptibility and Frequency of Gram Negative Bacteria in Septicemia; in Shahid Sadooghi specialized & sub_specialized Hospital of Isfahan. (2008_2010)
400. بررسي شيوع عوامل باکتریال عفونت دستگاه تنفسی در بيماران بستری در بخش(ICU) و تعیین اولویت دارویی در بيمارستان فوق تخصصي شهيد صدوقي اصفهان طی سالهای2009_2010
401. Evaluation of Staphylococcus aureus nasal dynamic colonization in Iranian healthy students
402. Detection of cytolysin(cylLls, cylA, cylB and cyl M) genes as virulence factor in clinical Enterococci isolates
403. بررسي مبتلايان به پسوريازيس در مراجعه كنندگان به متخصصين پوست اردبیل
404. The study of prevalent skin diseases among 845 patients who had referred to dermatologists in the year 2010 at Ardebil city
405. Typing, antibiotic resistance pattern and genetic analysis of bacteriophages encoding virulence factors among methicillin resistant Staphylococcus aureus isolated from clinical, animal and environmental samples
406. تعيين اثر لاکتوباسيلوس روتري بعنوان ایمنومدولاتور در القاي پاسخ ازدياد حساسيت تاخيري موش هاي مبتلا به آدونوکارسينومای پستان موشBALB/c
407. Prevalence of Extended Spectrum Beta Lactamase and CTX-M-I of Escherichia coli in urine samples in Khoy, Tabriz and Tehran, Iran
408. : شناسایی عامل ویرولانس فیمبریای P درسویه های یوروپاتوژنیک اشرشیاکلی به روش PCR
409. بررسی اثر آنتی باکتریال غشای آمنیوتیک انسان در محیط آزمایشگاه
410. Bacterial infections transmitted by pathogenic nematode Strongyloides stercoralis
411. The novel method for isulation and taxonomy of Listeria monocytogenes from raw milk in Lahijan region of Guilan province
412. بررسي ژنوتيپي و فنوتيپي بتالاكتامازهاي وسيع الطيف ( ESBLS ) تيپ TEM در ايزوله هاي باليني اشريشياكلي در منطقه آذربايجان ايران
413. بررسی وجود باکتری لژیونلا درآب برج های خنک کننده بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان و برج های خنک کننده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 1272

Visit All: 6202330