نهمین کنگره سراسری تغذیه ایران

عنوان
اثر ضد انقباضی برگ گیاه تکوما بر ایلئوم موش صحرایی
نویسندگان
دکتر محمد کاظم غریب ناصری -سارا بهادرام-مهسا اسدی مقدم
چکیده
گیاه تکوما(Tecoma stans)گیاهی زینتی که منشاء ان امریکای جنوبی بوده و طی سالهای اخیر نیز در ایران با همین منظور کاشته میشود.در امریکای لاتین از این گیاه بصورت سنتی جهت کاهش قند خون استفاده میشود.تاکنون در مورد سایر اثرات فارماکولوژیک این گیاه تحقیقی انجام نشده است.هدف تحقیق حاضر مطالعه اثرعصاره ابی الکلی برگ این گیاه بر فعالیت انقباضی ایلئوم موش صحرای و نیز تاحدامکان بررسی مکانیسم این اثر میباشد.عصاره ابی الکلی برگ تکوما به روش خیساندن در الکل70%به مدت72ساعت تهیه شد.قطعه انتهایی ایلئوم موش صحرایی نر از نژاد ویستار در حمام بافت قرار داده شد.ایلئوم بوسیله کلرورپتاسیم(60mM) و یا استیل کولین(1میکرومولار) منقبض شد و تاثیر غلظتهای تجمعی عصاره (125/0تا2MG/ML) در غیاب و یا پس از انکوبه کردن بافت با پروپرانولول -نالوکسان-L_NAME -گلیبنکلاماید و تترااتیل امونیوم بررسی شد.نتایج:عصاره ابی الکلی برگ تکوما انقباض ناشی از کلرورپتاسیم و استیل کولین را در ایلئوم موش صحرایی به صورت وابسته به غلظت کاهش داد.انکوبه کردن بافت با پروپرانولول- نالوکسان- L_NAME -گلیبنکلاماید و تترااتیل امونیوم سبب کاهش عملکرد مهاری عصاره نگردید.در محلول تایرود بدون کلسیم -غلظتهای تجمعی کلرورکلسیم در ایلئوم دپلاریزه شده(60mM)موجب انقباض وابسته به غلظت در ایلئوم گردید.عصاره نیز به صورت وابسته به غلظت تاثیر انقباضی کلرور کلسیم را کاهش داد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق به نظر میرسد عصاره ابی الکلی برگ گیاه تکوما بدون دخالت رسپتورهای بتا ادرنرژیک-اوپیوئیدی-سنتز نیتریک اکساید و نیز کانالهای پتاسیمی -تاثیر ضد انقباضی خود را اعمال میکند.همچنین به نظر میرسد عملکرد ضد انقباضی عصاره با دخالت کانالهای کلسیم وابسته به ولتاژ انجام میگردد.
لغات کلیدی
تکوما-ایلئوم-موش صحرایی-ضد انقباض-کانالهای کلسیمی
دانلود
PDF
تازه ها
مناسبت ها
آمار بازدیدکنندگان
بازدیدهای امروز : 131

تعداد کل بازدیدها : 5782657