به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند زمان برگزاری کنگره به تعویق و در آینده اطلاع رسانی خواهد گردید.


5262280- 0411