به نام خدا
خدای بزرگ را شاکریم که فرصتی پدید آمد تا در خدمت فرهیختگان و اساتید در شهر زیبای تبریز باشیم. در طی دو روز سمینار، بحث و تبادل نظر درباره بیماری های کودکان و نوزادان صورت گرفته و امیدواریم حضور اساتید و دانشجویان موجب غنای علمی سمینار گردد. محورهای موضوعی سمینار درباره تازه های بیماری های کودکان ونوزادان درباره تازه های واکسیناسیون، اپیدمیولوژی بیماری های عفونی منطقه، بیماری های جدید نوظهور و نوپدید و موضوعات کلی کودکان و نوزادان خواهد بود.
اینجانب و دوستان تلاش خواهیم نمود تا سمینار از لحاظ علمی، کمی و کیفی به نحو احسن برگزار گردد.
حضور اساتید و دانشجویان را در این سمینار در شهر زیبا و تاریخی تبریز ارج می نهیم.
                                                                                                         دکتر بابک عبدی نیا
                                                                                                    فوق تخصص عفونی کودکان
                                                                                                     دبیر علمی و اجرایی سمینار111.jpg

12 امتیاز بازآموزی برای متخصصین کودکان و زنان ،زایمان اختصاص یافته است.برای ثبت نام به سایت آموزش مداوم مراجعه فرمایید